ГАРАНТИРАНО КАЧЕСТВО НА ДОБРИ ЦЕНИ
       
 

__

  РАЗДЕЛИ

 

Необходими документи след регистрация на фирма

Документи за регистрация по ДДС

Системи за самоконтрол

Необходими книги, инструктажи, графици

Заявление за регистрация на фирма

Счетоводни бланки, форми, протоколи, образци, формуляри

Закони 2014, промени закони 2014

Длъжностни характеристики

Примерни договори и пълномощни

Документи за Юридически лица с нестопанска цел / ЮЛНЦ / - Въпроси и отговори

Необходими документи и книги за откриване и експлоатация на нов търговски обект

ДОКУМЕНТИ

 

Необходими документи след регистрация на фирма

Необходими документи след регистрация на фирма

 

Документи за регистрация по ДДС

Заявление за регистрация по Закона за данък върху добавената стойност

Декларация

Оборотна ведомост

Справка за облагаемия оборот на фирма

Декларация за София

NATIONAL REVENUE AGENCY

НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ДОХОДАМ

 

Системи за самоконтрол

ИЗГОТВЯНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНИ СИСТЕМИ ЗА САМОКОНТРОЛ

ТЕЛ. 0897 727127

Система за самоконтрол на хранителен магазин

Система за самоконтрол в обект за обществено хранене

Система за самоконтрол на търговски обект

Система за самоконтрол и прилагане на добра търговска практика в обект - павилион

Система за самоконтрол и прилагане на добра търговска практика в обект - магазин

Система за самоконтрол (НАССР) ХЕИ нова фирма - заведение, кафе

Система за самоконтрол на обект кафе-аперитив

Система самоконтрол ресторант

Как да се гарантира годността на храните?

Механизъм за самоконтрол

Добри производствени и хигиенни практики

Система за оценка на опасностите и контрол на критичните точки

Указание за прилагане на система за самоконтрол в обекти за търговия с храни

 

Необходими книги, инструктажи, графици

Всички необходими книги дневници за търговски обект

Списък с необходимите документи, за спазване на трудовото законодателство, на основание изискванията на Кодекса на труда, изм. ДВ. Бр.58 от 30 юли 2010 г.

Книга за начален инструктаж

Книга за периодичен инструктаж

Акт за бракуване на материални запаси

Дневник за бракуване на хранителни продукти

Дневник за личната хигиена на персонала

Дневник за входящия контрол на приетите храни и опаковъчни материали

Дневник за проведени ДДД мероприятия (дезинсекция, дератизация)

Дневник за поддържане на хигиенното състояние на обекта

Дневник за обучение на персонала по добри производствени и хигиенни практики

Дневник за температурния режим на хладилните системи

Ревизьонна книга

Ревизьонна книга (2-ри вариант)

Книга за похвали и оплаквания

Правилник за вътрешния трудов ред

Протокол за направен встъпителен инструктаж по правилата на безопасността, хигиената на труда и противопожарната охрана

График за използване на платените годишни отпуски

График отпуски

Примерен график отпуск

Таблица за отчитане явяване - неявяване на работа за 2013 / Форма 76

Регистър на предявените рекламации и акт

Декларация по чл. 348, ал. 1 от Кодекса на труда

Заповеди, нареждания и правила за разпределение на работното време и организацията на работата

Регистрация по закон за мерките срещу изпирането на пари в ДАНС

Оферта от служба по трудова медицина

 

Заявление за регистрация на фирма

Заявление за регистрация на фирма

 

Счетоводни бланки, форми, протоколи, образци, формуляри

Протокол/Акт (Образец 19) за Извършени СМР

Протокол за прихващане на вземанията и задълженията /тристранен/

Споразумение за прихващане /двустранен/

Протокол от общо събрание за разпределяне на дивидент

Товарителница за обществен автомобилен превоз в страната

Заповеди

Квитанция изплатен наем

Платежно авансов данък наем

Молба за постъпване на работа

Молба платен (неплатен) отпуск

Молба отпуск майчинство

Правилник за документооборота

Протокол за бракуване на дълготрайни материални

Заповед командировка част 1

Заповед командировка част 2

Заповед командировка чужбина

Потвърдително писмо разчети

Протокол общо събрание

Декларация за регистрация на самоосигуряващо се лице

Искане за издаване на номер на чужденец за дете под 14 г.

Искане за издаване на номер на чужденец

Искане за издаване на номер на чуждестранно нефизическо лице

Декларация - пребиваване извън страната повече от 183 дни

Прекратяване на регистрацията (дерегистрация) по ДДС

Регистрацията по ЗДДС е задължителна и по избор

Заявление за обявяване на годишни финансови отчети Г2

Декларация по чл. 13, ал. 4 от Закона за Търговския Регистър

Декларация по чл. 13, ал. 5 от Закона за Търговския регистър

Заповед за полагане на извънреден труд

Заповед за назначаване на лице представител пред Инспекция по труда

Invoice (Инвойс) - евро

Invoice (Инвойс) - долар

Фактура бланка

Фактура пример

Декларация за банковата сметка за изплащане на паричните обезщетения и помощи от ДОО

Заявление за българска виза

Application for Bulgarian Visa

Документи за майчинство; Начин на подаване на болнични за майчинсто

Приемо-предавателен протокол

ЧМР (CMR) образец

Писмено потвърждение от получателя на стоки, удостоверяващо ВОД

Дневник за издаване на трудови книжки

Заявление за издаване на удостоверение УП

Пътен лист

INVOICE / ФАКТУРА

Справка по чл 73 от ЗДДФЛ за изплатени доходи на физически лица

Протокол от извънредно общо събрание

Примерен списък на документите, които трябва да съдържа досието на работника или служителя

Национален сметкоплан

Програма за попълване и печат на платежни документи и касови ордери - http://free.hit.bg/pln/

Пример за мотивационно писмо

Мотивационно писмо

Как се пише автобиография CV

Автобиография CV

Примерен бизнес план

Календар на почивни и работни дни през 2013 г.

 

Закони 2014, промени закони 2014

Закон за данък варху добавената стойност 2014 г. (ЗДДС 2014 )

Правилник за прилагане на закона за данък върху добавената стойност 2014

Закон за местните данъци и такси 2014

Закон за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) 2014 г.

Закон за корпоративното подоходно облагане

Закона за здравното осигуряване 2014 г.

Промени в Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) 2014 г.

Промени в ЗКПО 2014 г.

Закон за защита на потребителите 2014

Промени в ДОПК 2014 г.

Закон за българското гражданство 2014 (ЗБГ 2014)

Промени в Закона за счетоводството 2014 г.

Закон за чужденците в Република България 2014

Кодекс за социално осигуряване 2014

Кодекс на труда 2014 г.

Промени в Закона за бюджета на ДОО и КСО за 2014 г.

Промени в ЗДДС 2014 г.

Промени в осигуряването през 2014 г.

Промени в данъчните закони 2014 г.

Размери и разпределение за 2014 г. на вноските за държавно обществено осигуряване (ДОО), допълнително задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО), Учителски пенсионен фонд и за фонд Гарантирани вземания на работниците и служителите

Таблица за размера на осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване 2014

Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии - 2014 г.

Таблица за кодовете за осигурителни вноски за 2014 г.

Закон за транслитерация

Промени в Закона акцизите и данъчните складове (ЗАДС) 2014 г.

Закон за ограничаване на плащанията в брой

 

Длъжностни характеристики

Длъжностни характеристики

 

Примерни договори и пълномощни

Примерни договори и пълномощни

 

Документи за Юридически лица с нестопанска цел / ЮЛНЦ /

Въпроси и отговори

Данъчни облекчения при дарения

Данъчно третиране на приходи от лихви и приходи от валутни операции на юридическо лице с нестопанска цел

Данъчно третиране по ЗКПО и ЗДДС на дейността на юридическо лице с нестопанска цел

Данъчно третиране по реда на ЗКПО на дарение на сдружение с нестопанска цел

Данъчното третиране на дейности

Данъчното третиране на сделките на юридическо лице с нестопанска цел по реда на ЗКПО

Декларация по чл.49 зддм облагане данък

Договор за дарение

Осигуряване на лице, председател на сдружение с нестопанска цел

Начина на деклариране и заплащане на данък при придобиване на имущества за получени по дарение парични средства от юридическо лице с нестопанска цел

Необходими действия след регистрация на ЮЛНЦ Юридическо лице с нестопанска цел

Разходи за дарения

ЮНЦЛ задължение за издаване на фискален бон и осигуряване на председателя

Юридическите лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) не подлежат на облагане с корпоративен данък за нестопанската дейност

 

Публикуване на годишен финансов отчет за 2013 г.

Публикуване на годишен финансов отчет за 2013 г.

 

 

 

Необходими документи и книги за откриване и експлоатация на нов търговски обект

1. Решение за регистрация на ЕТ, ООД или АД от Агенция по вписванията, за ДЗЗД от съда. БУЛСТАТ;

2. Разрешение от Служба противопожарна и аварийна безопасност;

3. Разрешение за ползване / АКТ 16 / - копие се слага на видно място в обекта;

4. Разрешение за мощност от Електроснабдяване и договор със ЕРП. . Документ за измерване на параметри на работна среда и ел. Инсталация от Орган от вида С;

5. Разрешение и договор с ВиК;

6. Разрешение за дейността в зависимост от вида на стоките - копие се слага на видно място в обекта;

7. Лиценз за продажба на тютюневи изделия (ако се продават) - от 2010 г. се изкарва от митницата - копие се слага на видно място в обекта;

8. Заключително разрешение от МВР за безопасност на обекта;

9. Договор за наем или документ за собственост;

10. Здравна книжка на собственика (за обекти за търговия с храни и др.п.). и на служителите;

11. Система за самоконтрол;

12. Документ за регистрация на трудовите договори на служителите;

13. Касов апарат (закупуване, фискализация, договор за сервиз;

14. Касова книга, кочан с касови бележки, кочан с сторнировъчни бележки;

15. Регистрация на касовия апарат в данъчната служба – от 2012 г. се прави от обслужващия сервиз - копие се слага на видно място в обекта;

16. Кочан с фактури;

17. Разрешение за поставяне на рекламни табели и ползване на тротоарна площ от общината;

18. Везна (кантар), мерки и теглилки - закупуване и заверка в Центъра по метрология;

19. Ревизьонна книга;

20. Книга за начален инструктаж;

21. Книга за периодичен инструктаж;

22. Категоризация – за заведения, хотели и др - копие се слага на видно място в обекта;

23. Санитарно разрешение за разкриване на обект / разрешение за асортимент / - за заведения и хранителни магазини РИОКОЗ - копие се слага на видно място в обекта;

24. Книга за санитарното състояние;

25. Дневник за температура на хладилната система;

26. Дневник за поддържане на хигиенното състояние на обекта;

27. Дневник за личната хигиена на персонала;

28. Разрешение за удължено работно време – ако се работи след 22 часа през зимния сезон и 23 часа през летния сезон - копие се слага на видно място в обекта;

29. Книга за похвали и оплаквания;

30. Книга за рекламациите;

31. Книга за годността на хранителните продукти /Дневник за контрол на хранителни продукти/ – за хранителни магазини и заведения за обществено хранене;

32. Дневник за бракуване на хранителни продукти. Акт за бракуване на материални запаси;

33. Дневник за проведени ДДД мероприятия;

34. Документ за експертиза и договор с Служба по трудова медицина;

35. Дневник за обучение на персонала по добри производствени и хигиенни практики;

36. График за годишния отпуск на персонала;

37. Разрешение за паркиране и влизане в ограничен времеви интервал на МПС, които ще извършват зареждане на обекта (ако той се намира в зони с ограничен достъп). Задължителна застраховка Гражданска отговорност, застраховка КАСКО и преглед пред КАТ на съответните МПС.

Настоящите документи се изискват в зависимост от дейността на обекта, работното време на обекта и вида на обекта.

 

 

  USEFUL INFORMATION

 

Transit sale of goods carried out from the territory of another EU Member State to a third party. VAT taxation and necessary documents

Transit sale of goods carried out from the territory of a third country (Ukraine) directly to another EU Member State without entering the territory of Bulgaria. VAT taxation and necessary documents

Value added tax

Supplies with a place of transaction outside Bulgaria

Place of supply of a service provided to a non-taxable person

Place of performance of the acquisition of goods and follow-up sale of the goods

Charging with VAT of acquisitions through the Internet

Supplies outside the territory of the country

Price for transport service license in Bulgaria

Documents for accounting

Registration of a company as an employment agency

Minutes of an extraordinary general meeting

Minutes of a session of the general meeting

General meeting

Annual vehicle inspection in Bulgaria - documents, requirements and fines

Work Permits for Foreigners in Bulgaria European Union

_ Регистрация фирмы ООО в Украине

Verification of presence of circumstances for intra-community supply

Regime of intra-community acquisition of goods, which are not transported to Bulgaria

Form 1 A coordinates the social security systems of the Member States

How to export workforce in Europe legally? What are the benefits?

Documents, procedure and prices for opening a company in Bulgaria

Letter of Authorization (Power of Attorney)

NATIONAL REVENUE AGENCY

POWER OF ATTORNEY

RENTAL CONTRACT

MONEY LOAN CONTRACT

SERVICE CONTRACT

PAYMENT OF DIVIDEND

The most important grounds for not charging VAT in invoice

REGISTRATION UNDER THE VAT ACT

 

 

 

  ИКОНОМИЧЕСКИ НОВИНИ

 

ИКОНОМИЧЕСКИ НОВИНИ

 

  ВРЪЗКИ

 

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ

Публикуване на годишен финансов отчет ГФО за 2012г. в Агенция по вписванията - 59,00 лв. - всичко включено в цената / промоцията е валидна до 20.06.2013/.

 

 


Copyright ©2009 Kantora.eu
Изработка на сайта: тел. 0899/286730; info@obektiv.info

натисни ме !!!