ГАРАНТИРАНО КАЧЕСТВО НА ДОБРИ ЦЕНИ
           

  LETTER OF AUTHORIZATION

 

LETTER OF AUTHORIZATION

 

П Ъ Л Н О М О Щ Н О

LETTER OF AUTHORIZATION

   
ДОЛУПОДПИСАНИЯТ:.....
THE UNDERSIGNED:............
ЕГН: ................
PERSONAL IDENTIFICATION NUMBER:: ..............
ЛК№............ ИЗД. НА ............ ОТ МВР..........
IDENTITY CARD NUMBER........... ISSUED ON............. BY THE MINISTRY OF INTERIOR............
УПРАВИТЕЛ НА ФИРМА: ...........
MANAGER OF THE COMPANY: ..........
1. СЪС СЕДАЛИЩЕ: ул. .......... 1. WITH SEAT: ........
КОД ПО БУЛСТАТ: ........... BULSTAT CODE: ............
Ф. ДЕЛО № .............../...... г., ТЕЛ: ..... 2. COMPANY CASE NUMBER ......../..... , TEL.: ....
У П Ъ Л Н О М О Щ А В А М:
AUTHORIZE:
ЛИЦЕНЗИРАН МИТНИЧЕСКИ АГЕНТ:
LICENSED CUSTOMS AGENT:
ФИРМА “МИТНИЧЕСКА АГЕНЦИЯ МАКСПЕД-ИНС” ЕООД,
THE COMPANY “CUSTOMS AGENCY MAKSPED-INS” LTD
С ЛИЦЕНЗ № 100-2/27042000 г.
WITH LICENSE NUMBER 100-2/27042000.
СЕДАЛИЩЕ: УЛ. “ДРАГАН ЦАНКОВ” № 34, ГР. ПЛОВДИВ, WITH SEAT: 34 DRAGAN TSANKOV STR, CITY OF PLOVDIV,
КОД ПО БУЛСТАТ 115290464, Ф. ДЕЛО № 5221/98- BULSTAT CODE 115290464, COMPANY CASE NUMBER 5221/98-
ПЛОВДИВСКИ ОКРЪЖЕН СЪД, ТЕЛ. 673138, THE DISTRICT COURT OF PLOVDIV, TEL. +359 32 673138
ЧРЕЗ НЕЙНИЯ УПРАВИТЕЛ – ХРИСТО КИРЕВ МАКЕВ, BY ITS MANAGER - HRISTO KIREV MAKEV,
ЕГН 5107154546, ЛК №189235550/13062005 PERSONAL IDENTIFICATION NUMBER 5107154546, IDENTITY CARD NUMBER 189235550/13062005
СЪС СЛЕДНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ПРАВА: WITH THE FOLLOWING RIGHTS OF REPRESENTATION:
   
1. Да ме представлява като пълномощник пред
1. To represent me as an authorized agent before
- Митница Пловдив BG003000
- Plovdiv Customs BG003000

 

 
2. Да ме представлява пред митническото учреждение по т. 1 при уреждане на митнически формалности по всички митнически направления и режими, упоменати в Регламент на съвета на ЕЕС 2913/92 и РПМК 2454/93, като действа от МОЕ ИМЕ И ЗА МОЯ СМЕТКА – ПРЯК ПРЕДСТАВИТЕЛ на основание чл. 5 от горецитирания нормативен акт. 2. To represent me before the customs office under item 1 for customs clearance in all customs directions and procedures referred to in Council Regulation EEC 2913/92 and CCIP 2454/93, acting ON MY BEHALF AND AT MY EXPENSE - DIRECT REPRESENTATIVE pursuant to Art. 5 of the aforementioned legislative act.
   
3. Да ме представлява пред митническото учреждение по т. 1 във връзка с регистрацията на икономическите оператори чрез идентификационен регистрaционен номер – EORI номер, съгласно Регламент (ЕО) № 312/2009 към Регламент (ЕИО) № 2454/93 на Комисията 3. To represent me before the customs office under item 1 in connection with the registration of economic operators by identification and registration number - EORI number in accordance with Regulation (EC) 312/2009 to Regulation (EEC) 2454/93 of the Commission
   
4. Да ме представлява пред митническото учреждение по т. 1 при уреждане на митнически формалности във връзка с изискванията за електронен износ и електронен внос, упоменати в Регламент на съвета на ЕЕС 2913/92 и РПМК 2454/93 4. To represent me before the customs office under item 1 for customs clearance in connection with the requirements for electronic export and electronic import, referred to in Council Regulation EEC 2913/92 and CCIP 2454/93.
   
5. Да заплаща вносни и износни митни сборове, такси и магазинажи от МОЕ ИМЕ И ЗА МОЯ СМЕТКА. 5. To pay import and export duties, fees and warehousing ON MY BEHALF AND AT MY EXPENSE.
   
6. Да възлага на свои служители, специално определени от него със заповед, същата представителна власт, определена с настоящото пълномощно. 6. To assign to its employees specifically designated by him in Ordinance the same representative authority designated by this Letter of Authorization.
   
7. Да получава суми в брой и по сметка за моя сметка. 7. To receive amounts in cash and by bank transfer at my expense
   
   
   
Дата: ................. Date: .................
гр. Пловдив the city of Plovdiv
Упълномощител: /................................./ Authorizer: /................................./
   
   
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ПЪЛНОМОЩНО В МИТНИЦА ПЛОВДИВ DOCUMENTS REQUIRED FOR REGISTRATION OF LETTER OF AUTHORIZATION AT PLOVDIV CUSTOMS
   
1. Удостоверение за вписване - копие вярно с оригинала; 1. Certificate of registration - a certified copy;
2. Пълномощно – оригинал с нотариална заверка 2. Letter of Authorization – notarized original
3. Код на икономическата дейност /необходим за EORI регистрация/ 3. Economic activity code /required for EORI registration/
   

 

 


Copyright ©2009 Kantora.eu
Изработка на сайта: тел. 0899/286730; info@obektiv.info