ГАРАНТИРАНО КАЧЕСТВО НА ДОБРИ ЦЕНИ
           

  ДОГОВОР ДЕНЕЖНОГО ЗАЙМА

 

ДОГОВОР ДЕНЕЖНОГО ЗАЙМА

 

ДОГОВОР ЗА ПАРИЧЕН ЗАЕМ
ДОГОВОР ДЕНЕЖНОГО ЗАЙМА
   
Днес, ...................201... г. в гр. ......................
Сегодня, .........201.... г. в г. …........................
се сключи настоящият договор за заем между: был заключен настоящий договор между:

 

 

...............................................

......................................

....................................................

................................................
   
представляван от .....................

..............................

в лице представителя…......................

..............................

   
наричан накратко Заемодател, от една страна,
далее по тексту Займодавец, с одной стороны,
и
и
   

..................................................

..........................................................

..............................................

.....................................................
   
представляван от ................................................... в лице представителя…......................
   
наричан накратко Заемател. (1) далее по тексту Заемщик. (1)
 
СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:
СТОРОНЫ ДОГОВОРИЛИСЬ О СЛЕДУЮЩЕМ:
   
I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1. (1) Заемодателят се задължава да предаде в собственост на Заемателя 1000 / хиляда / евро, наричана по-долу за краткост ЗАЕМНАТА СУМА, а Заемателят се задължава да върне заемната сума и уговореното възнаграждение по реда и съгласно условията на настоящия договор. (2) 1. (1) Займодавец обязуется передать в собственность Заемщика 1000 (одну тысячу) евро, далее по тексту сумма займа, а Заемщик обязуется вернуть сумму займа и договоренную сумму процентов в порядке и на условиях настоящего договора. (2)
   
2. (1) Предаването на заемната сума от Заемодателя на Заемателя ще се извърши по следния начин – по банков път (3) 2. (1) Способ передачи сумму займа: перечисление Займодавцем денежных средств на банковский счет Заемщика. (3)
(2) Заемната сума ще бъде предадена от Заемодателя на Заемателя в следните срокове: - до две години от подписване на настоящия договор (4) (2) Сумма займа будет передана Займодавцем Заемщику в следующих сроках: не позднее двух лет с момента подписания настоящего договора. (4)
   
II. ВРЪЩАНЕ НА ДАДЕНОТО II. УСЛОВИЯ ВОЗВРАТА ЗАЙМА
   
3. (1) Заeмната сума и уговореното възнаграждение ще бъдат върнати по следния начин и в следните срокове: до 5 /пет / години от подписване на настоящия договор (5)
3. (1) Сумма займа и договоренная сумма процентов возвращаются следующим образом и в следующих сроках: не позднее 5 (пяти) лет с момента подписания настоящего договора (5)
III. ДЪЛЖИМО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
III. ДОГОВОРЕННЫЕ ПРОЦЕНТЫ
   
4. (1) Дължимото от Заемателя възнаграждение представлява лихва в размер на 4 (четири) % от ЗАЕМНАТА СУМА месечно. (6)
4. (1) Заем предоставляется под проценты. Проценты выплачиваются в размере  4 (четырех) процентов в месяц от суммы займа.
(2) При предсрочно погасяване на главницата и изплащане на дължимата до момента лихва, Заемателят не дължи лихва за периода след погасяването. (7) (2) В случае досрочного погашения основной суммы и процентов к моменту погашения, Заемщик не должен оплачивать проценты за период после погашения. (7)
(3) Заемателят не дължи възнаграждение за периодите, през които е бил лишен от ползването на ЗАЕМНАТА СУМА по вина на Заемодателя. (8) (3) Заемщик не оплачивает проценты за периоды, в которые он не пользовался суммой займа по вине Займодавца. (8)
   
IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЗАЕМОДАТЕЛЯ
IV.  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАЙМОДАВЦА
   
5. (1) Заемодателят е длъжен да предаде в собственост на Заемателя заемната сума по реда и в сроковете съгласно т. 2 от настоящия договор. (9)
5. (1) Займодавец обязуется передать в собственность Заемщику сумму займа в порядке и в сроках, установленных п. 2 настоящего договора. (9)
(2) Заемодателят е длъжен при поискване от Заемателят да издаде разписка за извършените от последния погашения, в която се отразяват: начина на плащане, датата на плащането, каква част от дълга се погасява, точната сума и евентуалните прихващания. (10)
(2) Займодавец обязуется по требованию Заемщика выдать расписку за погашенные суммы. В расписке следует указать способ оплаты, дату оплаты, какую часть долга погашается, точную сумму и возможный зачет обязательств. (10)
6. (1) Заемодателят има право да получи даденото по договора ведно с уговореното възнаграждение по реда и условията на настоящия договор. 6. (1) Займодавец вправе получить основную сумму займа и договоренную сумму процента в порядке и на условиях настоящего договора.
(2) Заемодателят има право на достъп до счетоводната документация на Заемателя с оглед получаване на достоверна информация за финансовото му състояние, без право на намеса в оперативното управление на делата му. (11) (2) Займодавец имеет право на доступ к документам бухгалтерской отчетности Заемщика с целью получения достоверной информации об его финансовом состоянии, без права на вмешательство в оперативное управление его компанией. (11)
   
7. (1) Заемодателят има право да прекрати едностранно настоящия договор при следните условия: (12) 7. (1) Займодавец вправе прекратить в одностороннем порядке настоящий договор в следующих случаях: (12)
а) при смърт на Заемателя; а) в случае смерти Заемщика;
б) при откриване на производство по обявяване на Заемателя в несъстоятелност; б) в случае открытия производства по делу о несостоятельности Заемщика;
в) при неиздължаване в срок на ................ погасителни вноски;
в) в случае неуплаты в срок …............. погасительных взносов;
г) при неспазване на условията за обезпечаване на заема;
г) в случае несоблюдении условий обеспечения займа;
д) при установяване, че данните, въз основа на които е сключен договора или които са предоставяни впоследствие от Заемателя неверни или неточни;
д) в случае, если будет установлено, что сведения, на основании которых заключен настоящий договор, или даны впоследствии заемщиком, неверные или неточные;
е) ако Заемателят е изпаднал в неплатежоспособност.
е) в случае неплатежеспособности Заемщика.
   
(2) В случаите на “в“, “г“ и “д“ на предходната алинея заетата сума ведно с дължимото възнаграждение стават изискуеми с отправяне на писмено предизвестие от ЗАЕМОДАТЕЛЯ към Заемателя. (13) (2) В случаях, описанных в п. “в“, “г“, и “д“ предыдущей статьи займодавец вправе потребовать от заемщика досрочного возврата суммы займа и выплаты причитающихся процентов путем отправления письменного уведомления от Займодавца к Заемщику. (13)
   
V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЗАЕМОПОЛУЧАТЕЛЯ V. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАЕМЩИКА
   
8. (1) Заемателят има право да получи заемната сума в определения размер, по реда и съгласно условията на настоящия договор. 8. (1) Заемщик вправе получить сумму займа в определенном размере, в порядке и в сроках настоящего договора.
(2) Той може да върне предсрочно дължимото по настоящия договор след като е уведомил за това Заемодателя с писмено 30 / тридесет / дневно предизвестие. (14)
(2) Заемщик может вернуть долг по настоящему договору досрочно, о чем необходимо уведомить в письменной форме Займодавца за 30 (тридцать) дней. (14)

          

 

9. (1) Заемателят е длъжен да върне полученото по договора ведно с уговореното възнаграждение по реда и съгласно уговорените с договора срокове. 9. (1) Заемщик обязуется вернуть полученную сумму и причитающиеся проценты в порядке и сроках, указанных в договоре.
(2) Заемателят е длъжен да изпълни стриктно условията за обезпечаване на заема. (2) Заемщик должен строго выполнить условия обеспечения займа.
(3) Той е длъжен да осигури свободен достъп и възможност за проверка от страна на Заемодателя или на упълномощено от него лице до счетоводната документация, отразяваща финансовото състояние на Заемателя и поетите от него задължения. (15) (3) Заемщик обязан обеспечить Займодавцу или уполномоченному им лицу свободный доступ и возможность для проверки бухгалтерских документов, отражающих финансовое состояние Заемщика и возможность выполнения им финансовых обязательств. (15)
   
VI. ОБЕЗПЕЧЕНИЕ НА ЗАЕМА VI. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЙМА
   
10. (1) Задълженията на Заемателя по настоящия договор се обезпечават чрез:
.............................................

........................................................ (16)

10. (1)  Обязательства Заемщика по настоящему договору обеспечиваются
…..................................................

................................................. (16)

(2) Заемателят е длъжен в срок от ................................ от сключването на настоящия договор да осигури обезпеченията по предходната алинея. (17) (2) Заемщик обязуется в течение  …............................... с момента заключения настоящего договора предоставить обеспечение по предыдущему пункту. (17)
   
VII. НЕУСТОЙКИ VII. НЕУСТОЙКИ
   
11. (1) Ако Заемодателят виновно не изпълни задължението си по т. 1, дължи неустойка в размер на 100 / сто / евро (18) 11. (1) Если Займодавец не выполнит свои обязательства по п. 1, то он обязуется заплатить неустойку в размере 100 (сто) евро (18)
(2) При неизпълнение на условията на т. 2 от страна на Заемодателя, той дължи неустойка в размер на 0.001% от стойността на непредадената сума за всеки ден забава, но не повече от 100 / сто / евро (2) Если Займодавец не выполнил условия п.2, то он обязуется выплатить неустойку в размере 0,001% от стоимости непереданной суммы за каждый день просрочки, но не более 100 (сто) евро.
   
12. (1) При забава на Заемателя при връщането на заема и при изплащане на дължимото възнаграждение, той дължи неустойка в размер на 0.001 % от дължимата сума за всеки просрочен ден, но не повече от 100 / сто / евро  (19)
12. (1) При просрочке со стороны Заемщика возврата займа и уплаты причитающихся процентов, он обязуется заплатить неустойку в размере 0,001 % от причитающейся суммы за каждый день просрочки, но не более 100 (сто) евро. (19)
   
VIII. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ VIII. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАСПОРЯЖЕНИЯ
   
13. (1) Условията на настоящия договор могат да бъдат променяни при наличие на съгласие на страните, изразено в писмена форма. 13. (1) Условия настоящего договора можно изменять только с согласием сторон, выраженным в письменной форме.
   
14. (1) За неуредените от договора въпроси се прилагат разпоредбите на гражданското законодателство на Република България. 14. (1) Для непредусмотренных в договоре вопросов, применяется гражданское законодательство Республики Болгарии.
   
Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните. Настоящий договор составлен в двух одинаковых экземплярах – по одному для каждой из сторон.
   
ЗАЕМОДАТЕЛ: ............................. ЗАЕМАТЕЛ: ..................................

Займодавец: …..........................

Заемщик: …...............................

 

 


Copyright ©2009 Kantora.eu
Изработка на сайта: тел. 0899/286730; info@obektiv.info