ГАРАНТИРАНО КАЧЕСТВО НА ДОБРИ ЦЕНИ
           

  NATIONAL REVENUE AGENCY

 

NATIONAL REVENUE AGENCY

 

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
NATIONAL REVENUE AGENCY
Приложение № 4
Appendix No 4
ДЕКЛАРАЦИЯ
DECLARATION
от …………………………………… By ...................................................
в качеството си на ………………………………….. (собственик, управител, прокурист, мажоритарен съдружник или акционер) in my capacity of ............................................ /owner, manager, procurator, majority shareholder or shareholder/
на фирма……………………………… of company .....................................
   
Декларирам, че срещу мен не е образувано наказателно производство против данъчната система и че няма влязла в сила присъда за престъпление против данъчната система. I declare that no criminal proceedings were brought against me for crime against the tax system and I have no sentence for crime against the tax system entered into legal force.
   

Дата: ..................... Декларатор:

Date: ..................... Declarer:

 


Регистрации бг фирми

Copyright ©2009 Kantora.eu
Изработка на сайта: тел. 0899/286730; info@obektiv.info