ГАРАНТИРАНО КАЧЕСТВО НА ДОБРИ ЦЕНИ
           

  SERVICE CONTRACT

 

SERVICE CONTRACT

 

ДОГОВОР ЗА УСЛУГА
SERVICE CONTRACT
   
Днес, ......... 20.... год., в град .......... , между:
This, .......... 201....., in the city of ..........., by and between:
фирма: ”……” ООД/АД седалище: гр. ……………… БУЛСТАТ: ………….. представляващ: …………………… с ЕГН – Управител / Изпълнителен Директор, наричано по-долу за краткост Възложител, от една страна и
the company: ”……” LTD/JSC seat and registered address: the city of ……... BULSTAT NUMBER: ………………. represented by: ………………………… , Personal Identification Number - Manager / Chief Executive Officer, hereinafter referred to as the Assignor, on the one part and
фирма: ”…………..” ООД/АД седалище: гр. ……………….. БУЛСТАТ: ………………… представляващ: ………………………… с ЕГН – Управител / Изпълнителен Директор, наричано по-долу за краткост Изпълнител, от друга страна, се сключи настоящият Договор за Услуга при следните условия: the company: ”………….” LTD/JSC seat and registered address: the city of .......... BULSTAT NUMBER: ……………….. represented by: ………………………… Personal Identification Number - Manager / Chief Executive Officer, hereinafter referred to as the Assignee, on the other part, this Service Contract was concluded as follows:
1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 1. SUBJECT MATTER OF THE CONTRACT
чл.1.1. Възложителят възлага, а Изпълнителят се задължава срещу възнаграждение, да извърши следната услуга: РЕГИСТРАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ на територията на Република България, наричана по-долу за краткост ”Услугата”. Art.1.1. The Assignor assigns and the Assignee undertakes to render for remuneration the following service: REGISTRATION OF A LIMITED LIABILITY COMPANY on the territory of the Republic of Bulgaria, hereinafter referred to as the “Service”.
чл.1.2. Изпълнителят се задължава да извърши Услугата в срок от 10 /десет/ работни дни от получаване на всички необходими документи от клиента. Art.1.2. The Assignee shall render the Service within 10 (ten) business days after the client provides all the required documents.
2. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 2. PRICE AND METHOD OF PAYMENT
чл.2.1. 1) За изпълнение на възложената Услуга, Възложителят дължи на Изпълнителя възнаграждение в размер на 180 (сто и осемдесет) евро, без включен ДДС.
2) При предоставяне на адрес на управление на фирмата от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, КЛИЕНТА дължи еднократно 90 (деветдесет) евро ако адресът е предоставен в гр. Пловдив. При условие, че адресът се предоставя в гр. София сумата от 90 (деветдесет) евро се дължи ежегодно.
3) Цената по предходнате алинеи се заплаща от Възложителя в срок до 15 /петнадесет/ работни дни след подписване на настоящият договор, в брой или по банкова сметка.
Art. 2.1. 1) For rendering the assigned Service, the Assignor shall pay to the Assignee a remuneration in the amount of EUR 180 (one hundred and eighty), VAT excluded.
2) When providing a registered address to the company on the part of the ASSIGNEE, the CLIENT shall pay once the amount of EUR 90 (ninety) if the address is in the city of Plovdiv. If the address is in the city of Sofia, the amount of EUR 90 (ninety) shall be paid every year.
3) The price under the previous paragraphs shall be paid by the Assignor within 15 /fifteen/ business days after signing this Contract, in cash or by bank transfer to a specified account.
3. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
3. RIGHTS AND OBLIGATIONS OF THE PARTIES
чл.3.1. 1) Изпълнителят се задължава да извърши Услугата точно и в договорения срок.
2) Приемането на изпълнението на Услугата се удостоверява изпращане на ЕИК номера на регистриращата се фирма на имейлът на клиента публикуван в Търговски Регистър.
Art. 3.1. 1) The Assignee shall render the Service exactly and within the agreed time limit.
2) The acceptance of the rendered Service shall be ascertained by sending the UIC number of the registered company to the Client’s e-mail published in the Commercial Register.
чл.3.2. Изпълнителят отстранява за своя сметка всички недостатъци на предоставената Услуга, за които Възложителя е възразил при приемането на Услугата.
Art.3.2. The Assignee shall remedy at his own account all shortcomings of the Service rendered, for which the Assignor has objected when accepting the Service.
чл.3.3. Възложителят е длъжен да оказва на Изпълнителя необходимото съдействие за изпълнението на Услугата и да му заплати договореното в чл.2.1 възнаграждение. Art. 3.3. The Assignor shall provide the necessary assistance to the Assignee for rendering the Service and shall pay to the Assignee the remuneration agreed in Art.2.1.
4. НЕУСТОЙКИ 4. PENALTIES
чл.4.1. 1) При забава за предаване на Услугата, Изпълнителят дължи на Възложителя неустойка в размер на 0.5% (нула цяло и пет процента) на ден от стойността на Услугата, за всеки ден на забава, но не повече от 100 / сто / евро
2) В случай че забавата продължи повече от 30 ( тридесет) дни, Възложителят има право да развали Договора.
3) При невъзможност да изпълни услугата по независещи от него причини или поради непредоставени документи или друга информация от страна на клиена, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не дължи неустойка или връщане на сумата по чл.2.1. 1).
Art. 4.1. 1) In the event of delay of rendering the Service, the Assignee shall pay the Assignor a penalty in the amount of 0.5% (zero point five percent) per day of the value of the Service, for every day of delay, but no more than EUR 100 /one hundred/
2) If the delay continues for more than 30 (thirty) days, the Assignor is allowed to terminate the Contract.
3) If the ASSIGNEE fails to render the Service for reasons beyond his control or due to failure of the Client to provide documents or other information required, the ASSIGNEE shall not owe a penalty and shall not return the amount under Art. 2.1. 1).
4) При неизпълнение на услугата по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, то той дължи връщане на сумата по чл.2.1. 1), както и неустойката по чл.4.1. 1) от настоящият договор. 4) If the ASSIGNEE fails to implement the service through his fault, he shall pay back the amount under Art. 2.1. 1), as well as the penalty under Art. 4.1. 1) of this Contract.
чл.4.2. При забава за заплащане на уговорената цена, Възложителя дължи на Изпълнителя неустойка в размер на 0.5% (нула цяло и пет процента) на ден от неплатената част на цената, за всеки ден на забава, но не повече от 50 / петдесет / евро. Art. 4.2. In the event of delay of payment of the agreed price, the Assignor shall pay to the Assignee a penalty in the amount of 0.5% (zero point five percent) per day of the unpaid part of the price, for every day of delay, but no more than EUR 50 /fifty/.
5. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 5. FINAL PROVISIONS
чл.5.1. Всички допълнения и изменения в настоящия Договор се оформят в Анекс, подписан и от двете страни.
Art.5.1. All supplements and amendments to this Contract shall be made in Annex, signed by both parties.
чл.5.2. За неуредените с настоящия Договор въпроси се прилагат разпоредбите на гражданското законодателство на Република България.
Art.5.2. The provisions of the effective Bulgarian civil law shall apply for any and all cases that are not explicitly regulated under this Contract.
чл.5.3. Настоящият Договор се подписа в два еднакви екземпляра, по един за всяка от страните. Art.5.3. This Contract was executed and signed in two identical copies, one copy for each of the parties.
ДОГОВАРЯЩИ
CONTRACTING PERSONS
Възложител: ……………………. Assignor: ……………………….
Изпълнител: ……………………. Assignee: ……………………….

 

 


Регистрации бг фирми

Copyright ©2009 Kantora.eu
Изработка на сайта: тел. 0899/286730; info@obektiv.info