phone

ГАРАНТИРАНО КАЧЕСТВО НА ДОБРИ ЦЕНИ

  • joomla org

ISO 9001 2008

ISO 9001 2008

 

 

Contract for Accounting Services and Consultancy

www.kantora.eu

 globalconsulteu@gmail.com

  tel. WhatsApp: +359 899 454 998   Офис Пловдив

tel. +359 878 633 825    Офис Асеновград

gconsultbg


СТАНДАРТ

100 лв

крайна цена с вкл. държавна такса

Регистрация на фирма: ДА

30 лв. отстъпка при закупуване на касов апарат: ДА

Фирмен печат: НЕ

Регистрация по ДДС: НЕ

 

СТАНДАРТ ПРО

125 лв

крайна цена с вкл. държавна такса

Регистрация на фирма: ДА

30 лв. отстъпка при закупуване на касов апарат: ДА

Фирмен печат: ДА

Регистрация по ДДС: НЕ

 

БИЗНЕС

179 лв

крайна цена с вкл. държавна такса

Регистрация на фирма: ДА

40 лв. отстъпка при закупуване на касов апарат: ДА

Фирмен печат: ДА

Регистрация по ДДС: ДА

 


При сключен договор за счетоводно обслужване получавате:

1. Безплатна регистрация на фирмата в комисията за защита на личните данни

2. Безплатно изготвяне на декларация за започване на дейност на самоосигуряващо се лице

3. Безплатна консултация със счетоводител

4. Съдействие при изготвяне на допълнителен печат с отстъпка

5. Изготвяне на всички необходими документи включително пълномощно

6. Безплатно изготвяне на документи за регистрация на фирмата по ДДС / по желание /

*Цените за банковите услуги и комисионни варират в зависимост от банката. Ще ви насочим към най-добрите цени за тези услуги.

Ако искате сами да регистрирате фирма предлагаме -

ПОДГОТОВКА НА ДОКУМЕНТИ ПО РЕГИСТРАЦИЯ НА ЕООД или ООД – 60 лв.,

която сума включва подготовка на всички необходими документи в наш офис,

инструкции за подаването им в Търговския регистър и безплатна консултация.

Капиталът на дружеството трябва да е най-малко 2лв.

Данъчната регистрация на търговските дружества вече се извършва служебно от съответната компетентна териториална дирекция на НАП въз основа на данните от търговския регистър

Печат на фирмата се прави след нейната регистрация и цените започват от 19.60 лв.

Всички наши клиенти ползват право на безплатна счетоводна консултация преди или след регистрацията на фирмата.

Необходими документи за регистрация на фирма ЕООД

Заявление за вписване на обстоятелставата относно дружество с ограничена отговорност (A4) – съдържа данните за фирмата, управителят, капиталът и т.н.

Съгласие за управление с образец от подписа – приемане на управлението на дружеството плюс спесимен на подписа.

Декларация по чл. 142 от ТЗ – декларира се, че без съгласието на дружеството няма да се извършват търговски сделки и няма да се взима участие в други дружества.

- Протокол от решение на едноличния собственик – удостоверява се желанието за създаване на дружество.

- Учредителен акт – в него са описани предметът на дейност, управление и начин на представителство, общи разпоредби, както и всичко, което касае новото ЕООД.

Декларация по чл. 13, ал. 5 от Закона за Търговския Регистър – декларира се, че заявлението и приложените към него документи са предоставени от заявителя.

Декларация по чл. 13, ал. 4 от Закона за Търговския Регистър – декларира се истинността на заявените обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове.

Бланките за протокола и учредителния акт се изготвят от нас и са различни за всяко едно дружество.

 

  ПУБЛИКУВАНЕ НА ГФО


Съгласно Закона за счетоводството определен кръг предприятия трябва да публикуват годишните си финансови отчети до 30 юни на следващата година.

Годишен финансов отчет на сдружение с нестопанска цел "Сега"

Кои са задължени да публикуват годишните си финансови отчети в икономически издания или интернет?

1. Всички предприятия, подлежащи на независим финансов одит, които не са извършили пререгистрация по Закона за търговския регистър.

2. Всички неперсонифицирани дружества /дружества по Закона за задълженията и договорите или граждански дружества по ЗЗД/.

3. Всички юридически лица с нестопанска цел, които не са регистрирани в обществена полза.

Предприятия, съгласно чл.1, ал.2 от Закона за счетоводството са: търговците по смисъла на Търговския закон; юридическите лица, които не са търговци, бюджетните предприятия, неперсонифицираните дружества, чуждестранните лица, осъществяващи стопанска дейност на територията на страната чрез място на стопанска дейност и търговските представителства.

Какви са ГЛОБИТЕ?

Публикацията на отчетите е задължителна и не зависи от вида на предприятието и това дали то е извършвало дейност.

Последствията от неизпълнението на това законово задължение са:

Глоба от 1500 до 2000 лева за виновното лице, а за юридическо лице или едноличен търговец -имуществена санкция от 2000 до 5000 лева, като при повторно нарушение, санкцията е в двоен размер.

Какво подлежи на публикация?

Съгласно чл.40 от Закона за счетоводството се публикува:

Годишният финансов отчет и годишния доклад за дейността на предприятието, приети от Общото събрание на съдружниците / акционерите или съответния орган.

Съгласно чл.26, ал.1 от Закона за счетоводството годишният финансов отчет на предприятията, включва:

1. Счетоводен баланс

2. Отчет за приходите и разходите

3. Отчет за паричните потоци

4. Отчет за собствения капитал

5. Справка за /нетекущите/ дълготрайните активи

6. Приложение

Някои особености?

За предприятията, които подлежат на независим финансов одит, отчетите се публикуват във вида, в който са заверени от регистриран одитор заедно с одиторския доклад и годишен доклад за дейността на предприятието, приет от Общото събрание на съдружниците/акционерите или съответния орган.

За предприятията, които изготвят консолидирани финансови отчети, се публикуват консолидираните отчети.

Акционерните дружества /АД/, командитните дружества с акции /КДА/ и дружествата с ограничена отговорност /ООД/ публикуват и:

1. Информация за предложението на органа на управление за разпределение на печалбата или за покриване на загуба за предходната година и

2. Решението на общото събрание на акционерите/съдружниците за начина на разпределяне на печалбата или за покриване на загуба за предходната година.

Какво трябва да направите?

Просто ни изпратете в JPG формат или в един единствен файл в PDF формат Вашите отчети на електронна поща:

globalconsultbg@yahoo.com

заедно с данните на предприятието: пълно наименование по регистрация, седалище и адрес на управление, ЕИК/БУЛСТАТ, представляващо предприятието лице, съставител на отчетите и одитор. Заплатете съответната такса по банковата сметка на дружеството и Вашите отчети ще бъдат публикувани на сайта до три работни дни от получаване на информацията за получено плащане и предоставянето на отчетите.

На посочен от Вас адрес за контакти, ще Ви бъде изпратена фактура със съдържание: “Публикуване на годишни финансови отчети за ..... година за 3 години от датата на публикуване.” Ако нямате възможност да ни изпратите отчетите си в посочените формати, може да ни ги предоставите в офиса на дружеството в гр. Пловдив Център ул. Никола Палаузов № 4, ет.1, където ще ги сканираме и подготвим за публикация срещу посочената по-долу такса.

Колко ще Ви струва?

1. Такса за публикация на отчети: 20,00 лв

2. Такса за сканиране на отчети за ЕТ, несъставящо баланс: 10,00 лв

3. Такса за сканиране на всички останали отчети: 20,00 лв В посочената цена е включен предвиденият от Закона достъп до Вашите отчети- 3 години след датата на публикуването им.

Цените са окончателни и върху тях не се начислява ДДС.

Годишните финансови отчети се публикуват във вида, в който са предоставени и счетоводната ни кантора не носи отговорност за вида и съдържанието на представените документи и информацията в тях.

Счетоводни услуги регистриране фирма промяна седалище ООД система за самоконтрол насср хеи. Необходими документи регистрация на фирма.

регистрация на еоод пловдив, регистриране оод софия асеновград, company registration in bulgaria, Смолян, Бургас, Варна, Велико Търново, Плевен, Габрово, Стара Загора

__Откриване нова фирма, смяна на обстоятелство и управител. Промяна на адрес на управление, прехвърляне на дружествени дялове

__Счетоводни къщи Бургас, продажба на дялове, регистрация по ддс, публикуване ГФО

Обявяване на годишен финансов отчет ГФО за 2014 г. в Търговски регистър - 59,00 лв. - всичко включено в цената /промоцията е валидна до 25.06.2015/.

Публикувани годишни финансови отчети:

ФОНДАЦИЯ МИСИЯ СПАСЕНИЕ ЕИК131217533 ГФО 2016

Joomla SEF URLs by Artio