ГАРАНТИРАНО КАЧЕСТВО НА ДОБРИ ЦЕНИ
           

55

  РЕГИСТРАЦИИ ФИРМИ ЧУЖДЕНЦИ

 

www.kantora.eu

CONTACT PHONE NUMBER

+359 899 45 49 98

DOWNLOAD DOCUMENT

Договор за счетоводно-консултантско обслужване
Contract for Accounting Services and Consultancy
   
Днес, 21.12.2017 г., в гр.Пловдив между:
This, 21 Dec 2017, in the city of Plovdiv between:
……………… ООД с управител …………………….., родена на 25.09………..г. в Р.Гърция в качеството си на управител и представляващ ………….. ООД с ЕИК ………………, гр. Пловдив 4002 район Централен ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ No 2, ет. 3, ап. 5 тел …….. OOD, with Manager …………………., date of birth 25 Sep 1962, place of birth – Republic of Greece, in his capacity of manager and representative of ………………… OOD with unified identification code (UIC) ……………., the city of Plovdiv 4002, region Tsentralen, 2 LYUBEN KARAVELOV str., floor 3, apt. 5 tel.
наричан по-долу в настоящия договор ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна и от друга
hereinafter referred to as CLIENT, on the one hand and on the other hand
2. …………………………… ЕООД със седалище и адрес на управление - гр. Пловдив, ……………………………., БУЛСТАТ ……………….., представлявано от ………………………. в качеството си на управител на ………………. ЕООД, имейл:globalconsulteu@gmail.com, наричан по-долу в настоящия договор ИЗПЪЛНИТЕЛ, се сключи настоящия договор за счетоводно-консултантско обслужване. 2. ………………… EOOD with registered address - the city of Plovdiv, ………………….., BULSTAT …………………, represented by ………………………… in his capacity of manager of ……………………………….. EOOD, email:globalconsulteu@gmail.com, hereinafter referred to as CONTRACTOR, this contract for accounting services and consultancy was concluded.
   
I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА I. SUBJECT MATTER OF THE CONTRACT
Чл. 1. Възложителят възлага, а изпълнителят приема, срещу възнаграждение, да извършва писмени и устни счетоводно-консултантски услуги, обезпечаващи функционирането на дружеството в съответствие с българското счетоводно и данъчно законодателство. Art. 1. The Client assigns and the Contractor agrees to provide for remuneration oral and written accounting and consultancy services, ensuring the operation of the company in accordance with Bulgarian accounting and tax legislation.
   
II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ II. RIGHTS AND OBLIGATIONS OF THE CLIENT

Чл. 2. Възложителят има право:

1. да получава текуща и достоверна информация за своето финансово, счетоводно и данъчно състояние;

2. да контролира и дава мнения и препоръки относно дейността на изпълнителя;

3. да изисква документиране на изплащаното на изпълнителя възнаграждение;

4. да изисква компетентни консултации относно бъдещите си планове и проекти за модернизиране на отчетността и въвеждане на съвременни информационни технологии за управление и контрол.

Art. 2. The Client is entitled to:

1. obtain current and accurate information on its financial, accounting and tax status;

2. monitor and give opinion and recommendations on the activities of the Contractor;

3. require documentation of the remuneration paid to the Contractor;

4. require expert advice on its future plans and projects for modernization of accounting and introduction of modern information technologies for management and control.

Чл. 3. Възложителят се задължава:

1. да предоставя на изпълнителя цялата документация и информация, необходими за комплексното счетоводно, банково и данъчно обслужване;

2. да уведомява изпълнителя относно текущи промени в състоянието си;

3. да заплаща договореното в настоящия договор възнаграждение в уговорените срокове;

4. да осигури възможност за подписване и подпечатване на необходимите за подаване декларации, справки и платежни документи;

5. да поддържа достатъчно парични средства в разплащателната си сметка за изплащането на текущи данъци и задължения към бюджета.

Art. 3. The Client undertakes to:

1. provide to the contractor all documentation and information necessary for complex accounting, banking and tax services;

2. inform the Contractor about the current changes in its condition;

3. pay the remuneration agreed in this Contract in the time periods agreed;

4. make possible signing and stamping of the declarations, statements and payment documents which have to be filed;

5. maintain sufficient funds in its current account for the payment of current taxes and fiscal obligations.

   
III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ III. RIGHTS AND OBLIGATIONS OF THE CONTRACTOR

Чл. 4. Изпълнителят има право:

1. да получава договореното в настоящия договор възнаграждение;

2. да изисква от възложителя информация за всичко, което счита, че е необходимо за изпълнение на предмета на настоящия договор;

3. да получава счетоводните и други документи, необходими за изпълнение на задълженията му по този договор;

4. да не носи отговорност за счетоводното и данъчно състояние на възложителя преди датата на сключване на настоящия договор;

5. да не носи отговорност за документи и стопански операции, съставени, респ. извършени от възложителя или упълномощени от него лица, както и в случаите, когато откаже извършване на финансово-счетоводни операции, предложени от възложителя, които са в нарушение на българското законодателство;

6. да ползва, за своя сметка, услугите на други лица или фирми за изпълнение предмета на настоящия договор, като носи отговорност за действията им като за свои.

Art. 4. The Contractor is entitled to:

1. receive the remuneration agreed in this contract;

2. require information from the Client about everything considered necessary to execute the subject matter of this contract;

3. receive the accounting documents and other documents necessary to perform its obligations hereunder;

4. not be responsible for the accounting and tax status of the Client before the date of signing this Contract;

5. not be responsible for documents and business operations made by the Client or persons authorized by the Client, and also in the cases when the Contractor refuses to perform financial and accounting operations proposed by the Client which violate the Bulgarian law;

6. use, at its own expense, the services of other persons or companies for performance of this Contract, being responsible for their actions as if they were its own.

Чл. 5. Изпълнителят се задължава:

1. да организира и поддържа счетоводното състояние на дружеството на възложителя в съответствие с разпоредбите и принципите на българското законодателство, да води и подава необходимите документи свързани с мениджмътна на работните заплати и осигуровки в ………………………… ООД

2. да разработи и поддържа индивидуален сметкоплан за дружеството, да извършва своевременно следващите се счетоводни записвания, както и необходимите изменения в тях чрез съставяне на коригиращи счетоводни статии, в случаите, когато това е необходимо;

3. да води изискуемите синтетични и аналитични счетоводни регистри и осигурява равенство и връзка между тях;

4. да представя пред възложителя вярно и честно имущественото и финансово състояние на предприятието, отчетения финансов резултат, промените в паричните потоци и собствения капитал на предприятието, както и да съставя годишен счетоводен отчет;

5. да изготвя и подава в установените законови срокове изискуемите съгласно действащата нормативна уредба платежни документи, справки и данъчни декларации;

6. да отговаря за организацията на счетоводната дейност в предприятието, включително за допуснатите закъснения при подаване на необходимите декларации и справки;

7. да извършва годишните приключвания на дружеството в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството, националните, респ. международните счетоводни стандарти и при спазване разпоредбите на приложимото данъчно законодателство без да изисква допълнително възнаграждение;

8. да следи и правилно прилага настъпилите изменения в действащото законодателство, които имат отношение към предмета на дейност на настоящия договор;

9. да дава своевременни и компетентни консултации на възложителя, насочени към намаляване на неговите данъчни задължения;

10. да документира получените възнаграждения от възложителя;

11. да представлява възложителя пред органите на данъчната администрация, РУСО, НАП и др. компетентни органи при извършваните от тях проверки и ревизии, касаещи дейността, предмет на настоящия договор, като задължително и своевременно уведоми възложителя за извършваната проверка или ревизия;

12. да не разпространява под каквато и да е било форма получената при или по повод изпълнението на настоящия договор информация;

Art. 5. The Contractor undertakes to:

1. organize and maintain the accounting status of the company of the Client in accordance with the provisions and principles of the Bulgarian legislation, keep and file the necessary documents related to management of wages and social security contributions at ……………………ltd.

2. develop and maintain individual chart of accounts for the company, make in due time the accounting entries and the necessary changes in them by making adjusting entries in the accounting journals, where necessary;

3. keep the required synthetic and analytical accounting records and ensure equality and relation between them;

4. present to the Client a true and fair financial position of the company, the reported financial result, the changes in cash flows and equity of the company, and draw up annual account statement;

5. draw up and submit within the statutory deadlines payment documents, statements and tax returns required under the effective laws and regulations;

6. be responsible for the organization of the accounting in the company, including for the delays occurred in submitting the required returns and statements;

7. perform annual closing of the company in accordance with the Accountancy Act, the national, respectively the international accounting standards and in compliance with the provisions of the applicable tax laws without requiring additional remuneration;

8. monitor and properly apply the amendments of the effective laws which are relevant to the subject matter of this Contract;

9. provide timely and expert advice to the Client aiming reduction of their tax obligations;

10. keep record of the remuneration received by the Client;

11. represent the client before the tax administration authorities, Regional Office of the National Social Security Institute, National Revenue Agency and other competent authorities in their inspections and audits concerning the activities which are the subject of this contract, and is obligated to notify the Client promptly of such an inspection or audit;

12. not disclose in any form the information received upon or in connection with the execution of this Contract;

   
IV. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ IV. REMUNERATION

Чл. 6. (1) Възложителят се задължава да изплаща на изпълнителя месечно възнаграждение в размер на 160 (сто и шестдесет) лева без ДДС. След обработката на 20 (двадесет) броя документа за даден месец изпълнителят ще начислява на възложителя допълнително възнараждение съгласно ценоразпис №1, неразделна част от този договор за допълнително дадени му за обработка, документа за този месец.

За обработката на над 100 /сто/ документа месечно изпълнителят ще начислява допълнително по 20 /двадесет/ лева за всеки 10 броя дадени му за обработка на документа месечно. Възнаграждението се изплаща до 15 - то число на месеца, подлежащ на счетоводна и данъчна обработка.

(2) Възложителят заплаща договореното възнаграждение на изпълнителя по банковата му сметка или в брой. Изпълнителят се задължава да издаде фактура.

(3) Сумата, договорена като възнаграждение по настоящия договор може да бъде променяна по взаимно писмено споразумение на двете страни по договора, при значителна промяна на извършвания обем работа от изпълнителя.

(4) Изпълнителят има право едностранно да намаля сумата по възнагараждението по настоящия договор.

(5) Публикуване на ГФО такса в размер на 60 лева.

Art. 6. (1) The Client shall pay to the Contractor monthly remuneration of BGN 160 (one hundred and sixty), VAT exclusive. After processing of 20 (twenty) documents for a given month, the Contractor will charge the Client with additional remuneration for documents for this month additionally given to him for processing in accordance with the pricelist No 1, an integral part of this Contract.

For processing of more than 100 /one hundred/ documents per month the Contractor shall charge an additional BGN 20 /twenty/ for each 10 documents given monthly to them for processing. The remuneration shall be paid not later than day 15 of the month subject to accounting and tax processing.

(2) The Client shall pay the remuneration to the Contractor via bank transfer to its bank account or in cash. The Contractor shall issue an invoice.

(3) The amount agreed as remuneration under this Contract may be changed by mutual written agreement of both parties to the contract, in the event of significant change in the volume of work performed by the Contractor.

(4) The Contractor has the right to unilaterally reduce the amount of the remuneration under this Contract.

(5) Publishing the Annual Financial Statement - fee of BGN 60.

   
V. НЕУСТОЙКИ V. PENALTIES

Чл. 7. (1) Изпълнителят дължи на възложителя неустойка в размер на две месечни възнаграждения, но не повече от 300 /триста лева/, ако не е изпълнил или неточно (некачествено или несвоевременно) е изпълнил някое от задълженията си по настоящия договор.

(2) Изпълнителят не носи отговорност и не дължи неустойка в случаите по чл. 4, т. 4 и 5 от настоящия договор, както и когато възложителят не е предал необходими за осчетоводяване документи, предал е документи без изискуемите по Закона за счетоводството реквизити, неистински документи, документи с невярно съдържание, преправени документи или документи, издадени от лице, което не съществува или от лице, което осъществява търговска дейност без данъчна регистрация и тези факти са установени при извършената ревизия и/или проверка.

(3) Изпълнителят не носи отговорност и не дължи неустойка и в случаите когато възложителят не е представил, представил е несвоевременна и/или невярна информация, счетоводен и/или друг документ, необходими за изпълнение на задълженията на изпълнителя по този договор, както и когато не е осигурил парични средства в разплащателната си сметка за изплащането на текущи данъци и задължения към бюджета и в резултат на това са наложени обезпечителни мерки спрямо активи на предприятието.

Art. 7. (1) The Contractor shall owe to the Client a penalty amounting to two monthly remuneration fees, but not more than BGN 300 /three hundred/ in case of failure to fulfil or inadequate (poor or untimely) fulfilment of any of its obligations under this Contract.

(2) The Contractor shall not be liable for or pay a penalty in the cases under art. 4, items 4 and 5 of this Contract and in the cases when the Client has not submitted the documents necessary for accounting, has submitted documents without the details required under the Accountancy Act, false documents, documents of untrue contents, forged documents or documents issued by a person that does not exist or a person carrying out business without tax registration and these facts are established upon audit and/or inspection carried out.

(3) The Contractor shall not be liable or pay a penalty in cases where the Client has not submitted, has submitted untimely and/or inaccurate information, accounting documents and/or another documents required to fulfil the obligations of the Contractor under this Contract, and when has not provided funds in its current account for the payment of current taxes and obligations to the budget and as a result, injunctions have been imposed against the assets of the company.

Чл. 8. При неизплатено в срок възнаграждение възложителя дължи на изпълнителя неустойка в размер на 0.1% за всеки просрочен ден, но не повече от 110 / сто и десет /лв. Art. 8. In case of remuneration unpaid within the agreed time period, the Client shall pay to the Contractor penalty of 0.1% per day of delay, but not more than BGN 110 /one hundred and ten/.
   
VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА VI. TERMINATION OF THE CONTRACT

Чл. 9. (1) Настоящият договор се сключва като безсрочен и се прекратява с едномесечно писмено предизвестие на всяка една от страните.

(2) При прекратяване на договора към 31 декември изпълнителя е задължен да извърши и годишното счетоводно приключване.

(3) При неплащане от повече от 2 дължими вноски от страна на Възложителя, като в този случай фирмата на Възложителя не се приключва годишно.

Art. 9. (1) This contract is concluded for indefinite period and can be terminated with one-month notification in writing by either party.

(2) Upon termination of the Contract as of 31 December, the Contractor shall perform annual closing of accounts.

(3) Upon non-payment of more than two contributions due by the Client - in this case the Contractor will not close the financial year of the company of the Client.

   
VII. ДРУГИ УСЛОВИЯ VII. OTHER CONDITIONS
Чл. 10. Клиентът се задължава до 05-то число на всеки месец да ни изпращате информация до Изпълнителя за направените от покупки и продажби, както и да ни предостави информация за направените преводи по банков път или получени плащания в брой за предходния месец – банкови извлечения и отчет на касовия апарат за месеца. Фактурите и платежните следва да се изпращат по емейл. globalconsulteu@gmail.com Документи получени след 12 – то число на следващия месец няма да бъдат осчетоводявани в ДДС декларация за съответния месец. Чл. 11. Всички спорни въпроси, възникнали при изпълнението на настоящия договор, ще се уреждат по пътя на взаимното споразумение, а когато това се окаже невъзможно - по реда на ГПК, ЗЗД и действащата нормативна уредба. Art. 10. The CLIENT is obliged to send Contractor information about the purchases and sales of your company to the 5-th day of the following month, and provide Contractor with information about the bank transfers or payments received in cash for the previous month - bank statements and statements of the cash register. The invoices and bank statements must be send by e-mail: globalconsulteu@gmail.com Documents received after the 12-th date of the next month will not be submitted in the VAT report. Art. 11. Any dispute arising during the execution of this contract shall be settled by mutual agreement, and if this is not possible - under the Civil Procedure Code, the Obligations and Contracts Act and the regulations in force.
   
Настоящият договор е съставен и подписан в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните. This Contract is made and signed in duplicate - one for each party.
   
Ценоразпис №1 Pricelist No 1

Цени на счетоводни услуги при абонамент

Ф-ми с до 20 док. месечно рег. по ДДС - 160 лв

Ф-ми с до 50 док. месечно рег. по ДДС - 280 лв

Ф-ми с от 51 до 100 док. месечно рег. по ДДС - 430 лв

Prices for accounting services on subscription

Companies with up to 20 documents per month, VAT registered – BGN 160

Companies with up to 50 documents per month, VAT registered – BGN 280

Companies with 51 up to 100 documents per month, VAT registered – BGN 430

   

Мениджмънт на работни заплати при абонаментно обслужване

1-2 души - 20 лв

за всеки следващ - 5 лв

Management of salaries on subscription service

1-2 persons – BGN 20

for each following – BGN 5

   
При регистрация на Възложителят по системата ИНТРАСТАТ се добавят следните стойности към цената In case of registration of the Client under the INTRASTAT system, the following amounts are added to the price
До 2 придобивания/ изпращания на месец - 30 лв Up to 2 acquisitions/sendings per month - 30 BGN
От 2 до 5 придобивания/ изпращания на месец - 50 лв From 2 to 5 acquisitions/sendings per month - 50 BGN
От 6 до 10 придобивания/ изпращания на месец - 80 лв From 6 to 10 acquisitions/sendings per month - 80 BGN
Над 10 придобивания/ изпращания на месец За всяко следващо придобиване или изпращане /над 10бр/ се добавя сумата от 10 лв. - 120 лв More than 10 acquisitions/sendings per month For each subsequent acquisition or sending /over 10 pcs./ the amount of BGN 10 is added. - 120 BGN
Счетоводно приключване 20лв за всеки отделен случай. Closing of accounts BGN 20 for each case.
Проверка за възстановяване на ДДС - 60 лева Осчетоводяване на банкови сметки - първата безплатно. Всяка следваща - 10 лв. месечно. Подаване на нулева данъчна декларация 40 BGN и само в случаите, че лицето няма дейност през съответната финансова година. Фирмата си запазва правото при сключване на договори да договаря горепосочените цени. VAT refund (return) with inspection in the National Revenue Agency – 60 BGN for each individual case Accounting of bank accounts – the first is free. For additional bank accounts 10 BGN per each. For companies with zero VAT return – 40 BGN per month, but only in case that the company has no activity during the financial year.
Всички цени по-горе са без ДДС. All prices above are VAT exclusive.
   
Възложител: ............... Client: ...............
Изпълнител: .............. Contractor: ..............

 


Регистрации бг фирми

Copyright ©2009 Kantora.eu
Изработка на сайта: тел. 0899/286730; info@obektiv.info