ГАРАНТИРАНО КАЧЕСТВО НА ДОБРИ ЦЕНИ
           

  POWER OF ATTORNEY

 

POWER OF ATTORNEY

 

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният ……………… ЕГН …………………………………,

притежаващ ЛК № …………………..,

издадена от МВР - ……………………………………, в качеството си на управител на ………………………., ЕИК/БУЛСТАТ …………………………,

Идентификационен номер …………………………, със седалище и адрес на управление ул. ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ №2 ет.3, офис 5 обл.ПЛОВДИВ, гр.ПЛОВДИВ 4002

УПЪЛНОМОЩАВАМ

………………………………. ЕООД, с ЕИК: ……………………………., ДДС номер: BG………………………, адрес на управление: Пловдив, ул. Брезовска ……., ет. 3, офис 7 с разрешение за митнически …………………….., със собственик ………………………… с ЕГН …………………….., ЛК: ……………………………., издадена на 08.06.2012 от МВР Пловдив.

Да осъществява ПРЯКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО по смисъла на чл. 5 от Митническия кодекс на Общността – Реглмент № 2913/92 на съвета и в съответствие с разпоредбите на Регламент № 2454/93, Закона за митниците, Правилника за прилагане на Закона за митниците и другите нормативни актове по прилагането им с генерален обем на представителната власт за извършване на действия и процедури по митническото оформяне на стоки, в това число:

1. Действия и процедури за получаване на исканото митническо направление на стоки:

- манифестиране, временно складиране и поставяне на стоки под митнически режим внос, допускане за свободно обръщение, транзит, митническо складиране, активно усъвършенстване, обработка под митнически контрол, временен внос, пасивно усъвършенстване, износ, временен износ;

- внасяне на стоки в свободна зона или свободен склад;

- реекспортиране на стоки извън митническата територия на общността;

- унищожаване на стоки;

- изоставяне на стоки в полза на държавата;

- заплащане и обезпечаване на дължими митни сборове и други държавни вземания;

- деклариране по електронен път.

2. Действия и процедури във връзка с искане на разрешение за използване на опростени процедури за деклариране, удължаване на срокове, по-благоприятно тарифно третиране, подаване на декларация, удължаване на срокове, по-благоприятно тарифно третиране, подаване на декларация за елементите за митническа стойност, преместване на стоки на друго място под митнически надзор, откриване и управление на митнически склад, получаване на карнети ТИР, освобождаване, усвояване и възстановяване на депозити и други обезпечения, допускане на безмитен внос, както и подписване на всички документи във връзка с упражняване на дадените правомощия по това пълномощно.

3. Подписване, подаване и получаване на документи и информация относно доказване статута на стоките като стоки от Общността.

4. В съответствие с разпоредбите на общностното законодателство, Закона за акцизите и данъчните складове и Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове с генерален обем на представителната власт, за извършване на действия и процедури във връзка с движение на акцизни стоки при режим на отложено плащане на акциз, подаване на акцизни декларации, заплащане на дължим акциз, подаване искания, уведомления, заявления, получаване информация и удостоверения, заявяване и получаване на бандероли, както и издаване и подписване на всички документи във връзка с упражняване на дадените правомощия по това пълномощно.

5. Извършване на регистрация за получаване на EORI номер и деклариране на промени в регистрационните данни.

6. Получаване на справки от митнически архиви.

Пълномощното да послужи пред: Митница Столична, Митница Аерогара София, Митница Югозападна, Митница Свищов, Митница Лом, Митница Бургас, Митница Варна, Митница Пловдив, Митница Свиленград и Митница Русе.

Настоящото пълномощно се издава със срок до ………………………………

Всяка промяна в правния статут на представляваното лице или на представителя ще бъде съобщена в 7-дневен срок в митническото учреждение, което води регистъра на представителите, за да бъде вписано в него.

Издадена на ……………………… УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:

POWER OF ATTORNEY

I, the undersigned ………………………, personal number ……………………………. , holder of ID card No. ……………………… Issued ………………………….., in my capacity of manager of ……………………. LTD identification code/BULSTAT ЕИК …………………, identification number ………………. , with headquarters and registered address of: Ljuben Karavelov 2 Plovdiv 4002 Bulgaria hereby

AUTHORIZE …………………………………… Ltd, ID: ………………….., VAT Nr: BG………………………, with a legal address: Bulgaria, Plovdiv, …… Brezovska, Str., fl. 3, office 7; customs agent permit No. ……………………., represented by the manager …………………………….., Personal ID: …………………….; holder of ID card No. ………………………….., issued by Ministry of interior Plovdiv

To provide DIRECT REPRESENTATION according to article 5 of EU’s Customs code – directive 2913/92 EC and the provisions of directive 2454/93, the Customs act, the Customs act implementation regulations and the other implementation regulations with a general power of representation in connection with actions and proceedings related to customs clearance of goods including:

1. Actions and proceedings related to obtaining a requested customs redirection of goods:

- manifestation, temporary storage and declaring of goods as imported, permission for free circulation, transit, customs storage, active improvement, processing with customs oversight, passive improvement, export, temporary export;

- importation of goods into a free zone or a free storage facility;

- re-exportation of goods outside of EU’s customs area;

- destruction of goods;

- abandoning of goods in favour of the state;

- payment and securing of customs receivables and other state receivables;

- electronic declarations.

2. Actions and proceedings related to requests for permission to use simplified declarations, prolongation of deadlines, more favourable tariffs, submission of declarations of customs value, transferring of goods elsewhere under customs oversight, opening and managing of a customs storage facility, obtaining of TIR labels, releasing, utilization and reimbursement of deposits and other guarantees, allowing of tax-free importation as well as signing of all documents related to the exercising of the rights granted by this power of attorney.

3. Signing, submission and receiving of documents and information proving the status of goods as EU goods.

4. According to EU’s legislation, the Excise duty and tax storage act and the Excise duty and storage act implementation regulations with a general power of representation to engage in actions and proceedings related to the movement of excise goods with deferred payment of excise duty, submission of excise duty declarations, payment of excise duty, submission of requests, notifications, applications, receiving of information and certificates, requesting and obtaining of banderoles, as well as issuing and signing of all documents in connection with the exercising of the rights granted by this power of attorney.

5. Registration for the purpose of obtaining an EORI number and declaring of changes to already registered information.

6. Receiving of customs archive references.

This power of attorney is to be of use before Capital city customs, Sofia airport customs, Southwestern customs, Svishtov customs, Lom customs, Burgas customs, Varna customs, Plovdiv customs, Svilengrad customs and Ruse customs.

The present power of attorney is valid until …………………………

Any change in the legal status of the person being represented or the representative shall be made known to the customs office keeping the registry of representatives within 7 days in order to be recorded.

Issued on ………………….. AUTHORIZER:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Регистрации бг фирми

Copyright ©2009 Kantora.eu
Изработка на сайта: тел. 0899/286730; info@obektiv.info