ГАРАНТИРАНО КАЧЕСТВО НА ДОБРИ ЦЕНИ
           

  RENTAL CONTRACT

 

RENTAL CONTRACT

 

ДОГОВОР ЗА НАЕМ
RENTAL CONTRACT
   
Днес, .............г., в гр.Пловдив между:
This, ............ , in the city of Plovdiv between:
............................... EООД с управител
.............................. LTD with manager
ЕГН: .......................................,
лична карта ........................, издадена на ..................г. от МВР Пловдив в качеството си на управител и представляващ
................................. EООД
с ЕИК ............................. и седалище и адрес на управление гр. Пловдив 4002 район р-н Централен ул.ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ No 2, ет. 3, ап. 5 тел.: ................... Електронна поща: ...............
...................................,
Personal Identification Number ............ ,
Identity Card ........................... , issued on ................... by the Ministry of the Interior, Plovdiv in his/her capacity of manager and representative of  ..................... LTD, having Unified Identification Code (UIC) ................. and seat and registered office: city of Plovdiv 4002, region Tsentralen, 2 LYUBEN KARAVELOV Str., 3rd floor, apt. 5, tel:  ................... E-mail: ..........................

 

 

наричан по-долу в настоящия договор НАЕМАТЕЛ, от една страна и от друга hereinafter referred to as the LESSEE, of the one part, and of the other part
   
2. ……………………… ООД 2. ……………. LTD
със седалище и адрес на управление - гр. Пловдив, бул. Дунав № …….., БУЛСТАТ ……………., Инд.№ ДДС BG………………… представляван от ………………..  в качеството си на управител на ………………….. ООД наричан по-долу в настоящия договор НАЕМОДАТЕЛ, with seat and registered office - the city of Plovdiv, …… Dunav blvd., BULSTAT ………………., VAT Number BG…………….., represented by ……………….. in his capacity of manager of ………………….. LTD, hereinafter referred to as the LESSOR,
се сключи настоящия договор за наем.
this rental contract was concluded.
Страните се споразумяха за следното:
The parties agreed as follows:
I. Общи условия по договора
I. General terms and conditions
1. 1) Наемодателят предоставя на Наемателя за временно и възмездно ползванe, своя собствен недвижим имот, , а именно: място за работа, представляващо бюро, в офис №5 ет3 Любен Каравелов №1 Пловдив , 4002, целия от 10 м2 / десет / квадратни метра, срещу което Наемателят се задължава да заплаща наемната цена по реда и условията, указани в настоящия договор.
1. 1) The Lessor rents out to the Lessee for temporary and paid use, his own immovable property, namely: a workplace being an office space, in office No 5, 3rd floor, 1 Lyuben Karavelov str., Plovdiv 4002, with a total area of 10 m2 / ten square meters/, for which the Lessee shall pay the rental price under the terms and conditions of this contract.
2) Неразделна част от настоящия договор съставлява протоколът за предаването на наетия имот, подписан между страните. 2) An integral part of this contract shall be the protocol for providing the rented property, signed between the parties.
3) Наетия имот ще се използва от Наемателя за офис на фирма 3) The rented property shall be used by the Lessee for company office
   
1. 2. Наемодателят предоставя на Наемателя имота срещу наемна цена в размер на 90 /деветдесет/ лева годишно 1. 2. The Lessor shall rent out to the Lessee the property for rental price amounting to BGN 90 (ninety) per year
3. 1) Наемните вноски ще се изплащат авансово до 5 /пет/ дни от сключване на договора. 3. 1) The rental payments shall be paid in advance up to 5 /five/ days since the contract conclusion.
2) Плащането се извършва в брой.
2) Payment shall be made in cash.
3) Наемодателят дава документ за получената наемна вноска.
3) The Lessor shall issue a document for the received rental payment.
4. 1) Настоящият договор се сключва за срок от 1 /една/ година, считано от
4. 1) This contract is concluded for a period of 1 /one/ year from ..............................
2) След изтичането на наемния срок по предходната алинея договорът може да бъде продължен само след изричното му писмено преподписване от страните..
2) After the expiry of the rental period under the preceding paragraph, the contract may be continued only after explicit written renewing by the parties.
II. Права и задължения на Наемодателя
II. Rights and obligations of the Lessor
5. 1) Наемодателят е длъжен да предостави имота, предмет на настоящия договор, във вид и състояние, които отговарят на ползването, за които е нает. 5. 1) The Lessor shall provide the property, subject of this contract, in the form and condition, which correspond to the use for which it is rented out.
2) Той е длъжен да уведоми Наемателя за скритите недостатъци на имота, особено за тези, които са опасни за неговото здраве или за здравето на лицата които го ползват. 2) The Lessor shall notify the Lessee about any hidden defects of the property, especially those that are health hazardous for the Lessee or for the persons who use the property.
6.  Наемодателят е длъжен да поддържа имота в състояние, което отговаря на предназначението му, поемайки разноските за всички повреди, които не са причинени виновно от Наемателя или от лица от неговото домакинство и са извън кръга на повредите и похабяването на имота, свързани с обикновеното ползване. Като и да заплаща всички данъци и такси, произтичащи от правото му на собственост върху имота. 6.  The Lessor shall maintain the property in a condition which corresponds to the intended use, bearing the costs of any damage which are not caused by the fault of the Lessee or by persons of his household, and which are are beyond the normal wear and tear of the property. The Lessor shall also pay all taxes and fees resulting from his right of ownership of the property.
7. 1) Наемодателят има право да получава в уговорените срокове наемната цена. 7. 1) The Lessor is entitled to receive the rental price in the agreed time.
2) Той има право след изтичането срока на договора да получи владението върху имота във вида, в който го е предал, като се вземе предвид нормалното изхабяване. 2) The Lessor is entitled, after the expiry of the period of the contract, to obtain tenure of the property in the condition in which he provided it, taking into account the normal wear and tear.
3) Наемодателят има право да прекрати настоящият догов по всяко време без предизвестие и без да дължи каквото и да е обезщетение на Наемателя.
3) The Lessor has the right to terminate this contract at any time without prior notice and without owing any compensation to the Lessee.  
4) Наемодателят има право да отдава същото работно място и на трети лица и по условия, които определя сам.
4) The Lessor has the right to rent out the same work place to third parties under conditions determined by him.
III. Права и задължения на Наемателя
III. Rights and obligations of the Lessee
8. 1) Наемателят е длъжен да изплаща наемната цена в уговорения размер и по указания с договора ред.
8. 1) The Lessee shall pay the rental price in the agreed amount and in the way specified in the contract.
2) Той е длъжен да заплаща всички разходи, свързани с обикновеното ползване на имота (такси за електро- и топлоенергия, вода, телефон и др.), както и разходите за обикновени текущи ремонти и поправки на повреди, които са следствие на обикновеното употребление на имота.
2) The Lessee shall pay all costs associated with the normal use of the property (fees for electricity and heating, water, telephone, etc.), as well as the costs for ordinary current repairs and repairs of damages, which are result of the normal use of the property.
3) Наемателят е длъжен да предупреждава Наемодателя за посегателствата върху наетата имота от страна на трети лица, в момента в който се установи. 3) The Lessee shall notify the Lessor about any encroachments on the rented property by third parties, immediately after such encroachment is found.
4) Наемателят е длъжен да върне наетия имот след изтичане на наемния срок. 4) The Lessee shall return the rented property after the expiration of the rental period.
5) Наемателят няма право да преотдава имота. 5) The Lessee is not entitled to sublet the property.
6) Наемателят няма право на достъп до имота без присъствието на Наемодателя. В случай, че достъп бъде отказан, то Наемателя неможе да има каквито и да са претенции към Наемодателя. 6) The Lessee shall be not allowed to access to the property without the presence of the Lessor. In the event that access is denied, the Lessee cannot make any claims against the Lessor.
   
9. 1) Наемателят има право да използва имота за предназначението, за което го е наел с грижата на добър стопанин, като го поддържа в добро състояние, спазва установения ред в сградата, правилата за техническа безопасност и експлоатация, санитарно – хигиенни, противопожарни и други изисквания
9. 1) The Lessee shall have the right to use the property for the intended use for which it is rented out, with due diligence, maintaining it in good condition, observing the established rules in the building, the rules for technical safety and operation, the sanitary - hygienic, the fire safety and the other requirements
2) Той не може да преотдава имота, обект на настоящия договор, под каквато и да е форма.
2) The Lessee shall not sublet the property, subject of this contract, in any form.
3) Извършването на реконструкции, преустройства и подобрения на наетия имот могат да се извършват само със съгласието на Наемодателя, изразено в писмена форма, в противен случай са за сметка на Наемателя.
3) Reconstructions, reorganisations and improvements of the rented property can be made only with the consent of Lessor, expressed in writing; otherwise, such costs shall be for the account of the Lessee.
IV. Неустойки, обезщетения
IV. Penalties and compensations
10. При забава от страна на Наемателя на плащането на наемната цена той дължи неустойка в размер на…0.01…. % /…нула цяло нула един процент…/ от дължимата сума за всеки просрочен ден.
10. If the Lessee delays with paying the rental price, the Lesseeowes a penalty amounting to…0.01…. % /…zero point zero one percent ... / of the amount due for each day of delay.
ІV. Изменения, прекратяване ІV. Amendments, termination
11. 1) Настоящият договор може да бъде изменен или допълнен само по взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма, представляващо неразделна част от договора. 11. 1) This contract may be amended or supplemented only by mutual agreement between the parties, expressed in writing, being an integral part of this contract.
12. 1) Настоящият договор се прекратява при: 12. 1) This contract shall be terminated upon:
- изтичане на срока; - expiry;
- по взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма; - by mutual agreement between the parties, expressed in writing;
- със тримесечно писмено предизвестие от една от страните;
- with three months written notice by either party;
- при виновно неизпълнение на договора от една от страните, с едноседмично писмено предизвестие;
- in the event of culpable breach of contractual obligations by either party with one week written notice;
- при забава плащането на  наемни вноски от Наемателя с повече от един месец.
- in the event of delaying the payment of rent payments on the part of the Lessee for more than one month.
-  Наемодателят има право да прекрати настоящият догов по всяко време без предизвестие и без да дължи каквото и да е обезщетение на Наемателя.
- The Lessor has the right to terminate this contract at any time without prior notice and without owing any compensation to the Lessee.  
 

 

V. Общи разпоредби V. General provisions
14. 1) За неуредените в договора въпроси се прилагат разпоредбите на общото гражданско законодателство на Република България. 14. 1) The provisions of the effective Bulgarian general civil law shall apply for any and all cases that are not explicitly regulated under this contract.
   
Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра. This Contract was executed and signed in two identical copies.
   

 

 
НАЕМОДАТЕЛ: .....................    

          

НАЕМАТЕЛ: ................................
LESSOR: ...........................               

 

LESSEE: ................................
   

 

 


Регистрации бг фирми

Copyright ©2009 Kantora.eu
Изработка на сайта: тел. 0899/286730; info@obektiv.info