ГАРАНТИРАНО КАЧЕСТВО НА ДОБРИ ЦЕНИ
           

  MONEY LOAN CONTRACT

 

MONEY LOAN CONTRACT

 

ДОГОВОР ЗА ПАРИЧЕН ЗАЕМ

MONEY LOAN CONTRACT

   
Днес, ...................201... г. в гр. ......................
This, ................. 201... ., in the city of .................
се сключи настоящият договор за заем между: this loan contract was concluded between:

 

 

...............................................

......................................

....................................................

................................................
   
представляван от .....................

..............................

represented by …......................

..............................

   
наричан накратко Заемодател, от една страна,
hereinafter referred to as the Lender, of the one part,
и
and
   

..................................................

..........................................................

..............................................

.....................................................
   
представляван от ................................................... represented by …......................
   
наричан накратко Заемател. (1) hereinafter referred to as the Borrower. (1)
 
СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:
THE PARTIES AGREED AS FOLLOWS:
   

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

I. SUBJECT OF THE CONTRACT
1. (1) Заемодателят се задължава да предаде в собственост на Заемателя 1000 / хиляда / евро, наричана по-долу за краткост ЗАЕМНАТА СУМА, а Заемателят се задължава да върне заемната сума и уговореното възнаграждение по реда и съгласно условията на настоящия договор. (2) 1. (1) The Lender shall give to the Borrower 1,000 /one thousand/ euros, hereinafter referred to as the BORROWED AMOUNT, and the Borrower shall return the borrowed amount and the agreed remuneration under the terms and conditions of this contract. (2)
   
2. (1) Предаването на заемната сума от Заемодателя на Заемателя ще се извърши по следния начин – по банков път (3) 2. (1) The transfer of the borrowed amount by the Lender to the Borrower shall be performed in the following way - by bank transfer (3)
(2) Заемната сума ще бъде предадена от Заемодателя на Заемателя в следните срокове: - до две години от подписване на настоящия договор (4) (2) The borrowed amount will be transferred by the Lender to the Borrower within the following periods: - up to two years from signing this contract (4)
   
II. ВРЪЩАНЕ НА ДАДЕНОТО II. PAYING BACK
   
3. (1) Заeмната сума и уговореното възнаграждение ще бъдат върнати по следния начин и в следните срокове: до 5 /пет / години от подписване на настоящия договор (5)
3. (1) The borrowed amount and the agreed remuneration shall be paid back in the following way and within the following periods: up to 5 /five/ years from signing this contract (5)
III. ДЪЛЖИМО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
III. REMUNERATION DUE
   
4. (1) Дължимото от Заемателя възнаграждение представлява лихва в размер на 4 (четири) % от ЗАЕМНАТА СУМА месечно. (6)
4. (1) The remuneration due by the Borrower is an interest at the rate of 4 (four) % of the BORROWED AMOUNT monthly. (6)
(2) При предсрочно погасяване на главницата и изплащане на дължимата до момента лихва, Заемателят не дължи лихва за периода след погасяването. (7) (2) In the event of prepayment of the principal and payment of the interest due up to the moment, the Borrower shall not owe interest for the period after the payment. (7)
(3) Заемателят не дължи възнаграждение за периодите, през които е бил лишен от ползването на ЗАЕМНАТА СУМА по вина на Заемодателя. (8) (3) The Borrower shall not pay remuneration for the periods during which he has been deprived of the use of the BORROWED AMOUNT through a fault of the Lender. (8)
   
IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЗАЕМОДАТЕЛЯ
IV. RIGHTS AND OBLIGATIONS OF THE LENDER
   
5. (1) Заемодателят е длъжен да предаде в собственост на Заемателя заемната сума по реда и в сроковете съгласно т. 2 от настоящия договор. (9)
5. (1) The Lender shall give the borrowed amount to the Borrower under the terms and conditions of section 2 of this contract. (9)
(2) Заемодателят е длъжен при поискване от Заемателят да издаде разписка за извършените от последния погашения, в която се отразяват: начина на плащане, датата на плащането, каква част от дълга се погасява, точната сума и евентуалните прихващания. (10)
(2) Upon request of the Borrower, the Lender shall issue a receipt for the payments made by the Borrower, and this receipt shall indicate: the method of payment, the payment date, what part of the debt has been paid back, the exact amount and possible deductions. (10)
6. (1) Заемодателят има право да получи даденото по договора ведно с уговореното възнаграждение по реда и условията на настоящия договор. 6. (1) The Lender has the right to obtain the money given under the contract together with the agreed remuneration according to the terms and conditions of this contract.
(2) Заемодателят има право на достъп до счетоводната документация на Заемателя с оглед получаване на достоверна информация за финансовото му състояние, без право на намеса в оперативното управление на делата му. (11) (2) The Lender has the right of access to the accounting documentation of the Borrower with a view to obtain reliable information about his financial situation, without the right of interference in operational management of his affairs. (11)
   
7. (1) Заемодателят има право да прекрати едностранно настоящия договор при следните условия: (12) 7. (1) The Lender has the right to terminate this contract unilaterally in the following circumstances: (12)
а) при смърт на Заемателя; а) upon the death of the Borrower;
б) при откриване на производство по обявяване на Заемателя в несъстоятелност; (b) in the event of starting proceedings for declaring borrower's insolvency;
в) при неиздължаване в срок на ................ погасителни вноски;
c) in the event of failure for timely payment of ............... payment instalments;
г) при неспазване на условията за обезпечаване на заема;
d) in the event of failure to comply with the conditions for the provision of the loan;
д) при установяване, че данните, въз основа на които е сключен договора или които са предоставяни впоследствие от Заемателя неверни или неточни;
e) in the event of finding that the data on the basis of which the contract was concluded or which were provided subsequently by the Borrower are incorrect or inaccurate;
е) ако Заемателят е изпаднал в неплатежоспособност.
f) if the Borrower is insolvent.
   
(2) В случаите на “в“, “г“ и “д“ на предходната алинея заетата сума ведно с дължимото възнаграждение стават изискуеми с отправяне на писмено предизвестие от ЗАЕМОДАТЕЛЯ към Заемателя. (13) (2) In the case of "c", "d" and "e" of the preceding paragraph, the borrowed amount, together with the remuneration due, shall come due with sending of written notice by the LENDER to the Borrower. (13)
   
V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЗАЕМОПОЛУЧАТЕЛЯ V. RIGHTS AND OBLIGATIONS OF THE BORROWER
   
8. (1) Заемателят има право да получи заемната сума в определения размер, по реда и съгласно условията на настоящия договор. 8. (1) The Borrower has the right to obtain the borrowed amount in the specified size under the terms and conditions of this contract.
(2) Той може да върне предсрочно дължимото по настоящия договор след като е уведомил за това Заемодателя с писмено 30 / тридесет / дневно предизвестие. (14)
(2) He may pay the due under this contract prematurely after notifying the Lender by 30 /thirty/ days notice in writing. (14)

          

 

9. (1) Заемателят е длъжен да върне полученото по договора ведно с уговореното възнаграждение по реда и съгласно уговорените с договора срокове. 9. (1) The Borrower shall return the received under the contract together with the agreed remuneration in accordance with the agreed terms and conditions under this contract.
(2) Заемателят е длъжен да изпълни стриктно условията за обезпечаване на заема. (2) The Borrower shall strictly comply with the conditions for collaterals of the loan.
(3) Той е длъжен да осигури свободен достъп и възможност за проверка от страна на Заемодателя или на упълномощено от него лице до счетоводната документация, отразяваща финансовото състояние на Заемателя и поетите от него задължения. (15) (3) He shall provide free access and opportunity for inspection by the Lender or a person authorized by him of the accounting documentation, reflecting the financial condition of the Borrower and his liabilities. (15)
   
VI. ОБЕЗПЕЧЕНИЕ НА ЗАЕМА VI. LOAN COLLATERAL
   
10. (1) Задълженията на Заемателя по настоящия договор се обезпечават чрез:
.............................................

........................................................ (16)

10. (1) Obligations of the Borrower under this contract shall be collateralize by:
…..................................................

................................................. (16)

(2) Заемателят е длъжен в срок от ................................ от сключването на настоящия договор да осигури обезпеченията по предходната алинея. (17) (2) The Borrower shall, within ..................... since the conclusion of this contract, provide the collaterals referred to in the preceding paragraph. (17)
   
VII. НЕУСТОЙКИ VII. PENALTIES
   
11. (1) Ако Заемодателят виновно не изпълни задължението си по т. 1, дължи неустойка в размер на 100 / сто / евро (18) 11. (1) If the Lender faultily fails to fulfil his obligation under section 1, he shall pay a penalty in the amount of 100 /one hundred/ euros (18)
(2) При неизпълнение на условията на т. 2 от страна на Заемодателя, той дължи неустойка в размер на 0.001% от стойността на непредадената сума за всеки ден забава, но не повече от 100 / сто / евро (2) If the Lender fails to comply with the conditions of section 2, he shall pay a penalty in the amount of 0.001% of the value of the ungiven amount for every day of delay, but no more than 100 /one hundred/ euros
   
12. (1) При забава на Заемателя при връщането на заема и при изплащане на дължимото възнаграждение, той дължи неустойка в размер на 0.001 % от дължимата сума за всеки просрочен ден, но не повече от 100 / сто / евро  (19)
12. (1) In the event of delay by the Borrower to pay back of the loan and the remuneration due, he shall pay a penalty in the amount of 0.001% of the amount due for every day of delay, but no more than 100 /one hundred/ euros
   
VIII. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ VIII. ADDITIONAL PROVISIONS
   
13. (1) Условията на настоящия договор могат да бъдат променяни при наличие на съгласие на страните, изразено в писмена форма. 13. (1) The terms and conditions of this contract may be amended subject to the consent of the parties expressed in writing.
   
14. (1) За неуредените от договора въпроси се прилагат разпоредбите на гражданското законодателство на Република България. 14. (1) The provisions of the effective Bulgarian civil law shall apply for any and all cases that are not explicitly regulated under this contract.
   
Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните. This contract was made in duplicate for each of the parties - one copy for each of the parties.
   
ЗАЕМОДАТЕЛ: ............................. ЗАЕМАТЕЛ: ..................................

LENDER: …..........................

BORROWER: …...............................

 

 


Регистрации бг фирми

Copyright ©2009 Kantora.eu
Изработка на сайта: тел. 0899/286730; info@obektiv.info