ГАРАНТИРАНО КАЧЕСТВО НА ДОБРИ ЦЕНИ
           

  LETTER OF AUTHORIZATION

 

LETTER OF AUTHORIZATION

 

П Ъ Л Н О М О Щ Н О

LETTER OF AUTHORIZATION

   
Долуподписаният ………, гражданин на ……, роден на… г. в .., с документ за самоличност: „ПАСПОРТ“, тип „Р“, код „D”, номер на паспортa: …., валиден до …. г. в качеството си на управител и представляващ на „….” ЕООД с ЕИК …. и/или като физическо лице
The undersigned ................ citizen of, born on .................... in …………………. with Identity Document: “PASSPORT” type “P” Code “D”, Passport Number ……………., valid until .................... , in my capacity of Manager and representative of ............. Ltd with Unified Identification Code ....................................... and/or as a natural person

УПЪЛНОМОЩАВАМ:

AUTHORIZE:

 

 

1. ..................., ЕГН: ............, л.к. № .........., издадена на .......... от МВР-......, живущ в гр. ..., бул. ....... № ........ 1. ................, Personal Identification Number: ..............., Identity Card Number ............, issued on .............. by the Ministry of Interior - ........., address: .....................
   
2............, член на ............... с ЕГН:............, ЛК № .........., издадена на .......... от МВР-.........., вписан в .............. 2. ..................., a member of the ..................., Personal Identification Number: ..............., Identity Card Number ................., issued on ..........by the Ministry of Interior - ........., registered in the ............
   
заедно и поотделно със следните права:
jointly and separately with the following rights:
Да ме представлява пред органите на ТД на НАП, НОИ, Агенция по вписванията, Инспекция по труда, общини, Комисия за защита на личните данни, съда и всички други държавни институции с право да подава, подписва, включително по електронен път, заявления, подпечатва и получава справки-декларации, молби, декларации, жалби, документи за липса на задължения, актове, ревизионни актове и всички други документи. Да назначава и освобождана персонал. Да получава и издава фактури. Да регистрира фирмата по ЗДДС. Да подписва и публикува ГФО. Да внася искания и получава удостоверения А1. Да получава банкови извлечения от обслужващите банки.
To represent me before Territorial Department of National Revenue Agency, National Insurance Institute, Еntrу Registry, Labour Inspection, municipalities, Commission for Personal Data Protection, court and every other gоvеrnmеntаl institutions with the rights to submit, sign (including via е-mail) applications, to stamp and receive report-declarations, requests, declarations, complaints, documents for lack of obligations, reports, inspection certificates and any other documents. To appoint and terminate the appointment of staff members. To receive and issue invoices. То register the company under the VAT Act. To sign and publish annual financial statements. To submit requests and receive certificates A1. To receive bank statements from servicing banks.
Да ме представлява пред Министерство на вътрешните работи на Република България, Агенции митници, Министерство на финансите. To represent me before the Ministry of Interior of Republic of Bulgaria, the Bulgarian National Customs Agency, Bulgarian Ministry of Finance.
   
Да ме представлява пред „ Банка ДСК „ ЕАД, “Общинска банка” АД, както и пред всички други банки във връзка с откриване и закриване на разплащателна и набирателна сметка и внасяне на суми и на учредителния капитал на „..............................” ЕООД със седалище и адрес на управление в гр. Пловдив, ул.Любен Каравелов 2,ет.3.офис 5, като за целта подписва, подава и получава съответните декларации и всякакви други документи. Да сключва и прекратява договори, да заявява електронно банкиране, да заявява и получава кредитни и дебитни карти, да заяви достъп до ДСК Директ и други интернет банкирания и получи съответните пароли и устройства за интернет банкиране, да обяви телефон +.............. за връзка с банката, както и за получаване на SMS и 3Д кодове за електронно банкиране. To represent me before DSK Bank EAD, Municipal Bank AD and before any other banks in connection with the opening and closing of current and capital account and depositing amounts and the founding capital of “..............................” with seat and registered office - the city of Plovdiv, 2 Lyuben Karavelov str., floor 3, office 5, and for this purpose to sign, submit and receive the relevant statements and any other documents. To conclude and terminate contracts, to make requests for electronic banking, to make requests for and to receive credit and debit cards, to make requests for access to DSK Direct and other online banking and receive the relevant passwords and devices for online banking, to make available the phone + .................. ........ for contact with the bank and to receive SMS and 3D codes for online banking.
Да ме представлява пред КАТ и ДАИ във връзка с експлоатацията на МПС, както и при случай на подмяна на регистрационни талони, лицензии и други, да подписва всички нужни за това документи и да получи от мое име и за моя сметка нови /подменени/ регистрациони талони и регистрационни номера. Да получава и връща регистрационни номера и отписва МПС от КАТ и данъчна служба. To represent me before the Traffic Police and the Bulgarian State Automobile Inspection in connection with the operation of vehicles, and in case of replacement of registration cards, licenses and others, and to sign all documents required for this purpose, and to receive on my behalf and at my expense new /replaced/ registration cards and registration plates. To receive and return registration plates and write off vehicles with the Traffic Police and Tax Office.
Да ме представлява пред "Информационно Обслужване" АД, ИНФОНОТАРИ ЕАД , "БОРИКА - БАНКСЕРВИЗ" АД с право да подписва, подава и получава всякакви документи, електронни подписи, пароли и устройства. Да сключва и прекратява договори. To represent me before the "Information Service" AD, INFONOTARY EAD, "BORIKA - BANKSERVICE" AD with the right to sign, submit and receive any documents, electronic signatures, passwords and devices. To conclude and terminate contracts.
Всички права да се тълкуват изцяло в полза правата на упълномощеното лице да ме представлява. All rights shall be interpreted completely to the benefit of the rights of the person authorized to represent me.
Да преупълномощава с правата по това пълномощно или с част от тях трети лица.
To re-authorize third parties with the rights under this Letter of Authorization or part of them.
Да се подписва където е необходимо за реализиране на горните права.
To sign, where necessary, for the exercising of the above rights.

 

 

 

 
УПЪЛНОМОЩИТЕЛ: ........................... AUTHORIZER: ...........................
   
   
/подпис и печат/ /signature and seal/

 

 


Copyright ©2009 Kantora.eu
Изработка на сайта: тел. 0899/286730; info@obektiv.info