phone

ГАРАНТИРАНО КАЧЕСТВО НА ДОБРИ ЦЕНИ

  • joomla org

Ние може да Ви консултираме напълно безплатно за възможностите, които предлага регламент № 883/ 2004 и какви ще са ползите от това за Вашето предприятие на тел. 0878 633825 и 0893 665770.

Свободното движение в рамките на Общността е право, гарантирано на трудово активните лица с Договора за създаване на Европейската общност. За свободното движение на работната сила са установени правила, с които се предотвратява едновременното прилагане на осигурителните законодателства на повече от една държава-членка спрямо трудово активните лица, които се движат в рамките на общността.

Разпоредба от Регламент № 883/ 2004 предвижда запазване на приложимото законодателство на изпращащата държава-членка и е приложима спрямо заетите лица, които са подчинени на това законодателство по силата на това, че са осъществявали обичайно и продължително трудова дейност в предприятието, което ги командирова.

За целта е необходимо да са спазени две условия:

1. Реализирания обем на продажбите в страната изпращач, трябва да бъде не по-малък от 25% от общия обем реализиран в страната изпращач и в другата страна-членка, в която осъществяват трудова дейност командированите лица.

2. Броя на заетите лица в страната изпращач, работодателят трябва да поддържа не по-малко от 50% от общия брой заети лица /не се взема предвид административния персонал/ в страната изпращач и другата страна-членка.

Тъй като резултатите от положения труд на командированите лица се отчитат и изплащат в изпращащото предприятие, то и всички данъци се изплащат от работодателя в държавата изпращач.Когато държавата изпращач е България, данъците се изплащат съгласно българското данъчно законодателство, а то е с най- ниски данъчни ставки в сравнение с всички държави членки в Европейския съюз, то очевидно ще се засилва интереса на всички страни държави- членки ще привличат работници командировани от български фирми.

Съгласно чл. 12/1/ от Регламент № 883/2004 лице, което осъществява дейност като заето лице в държава–членка от името на работодател, който обичайно осъществява дейността си в нея и което е командировано от този работодател в друга държава–членка, за да осъществява там дейност от името на същия работодател, продължава да е подчинено на законодателството на първата държава–членка, при условие, че предвиденото времетраене на тази работа не превишава двадесет и четири месеца и че не е изпратено да замества друго лице.

Като изключение от основното правило, тази разпоредба поставя следните задължителни изисквания, чието изпълнение е абсолютно условие за запазване на приложимото законодателство на изпращащата държава–членка спрямо заетите лица, които временно извършват работа на територията на друга държава–членка:

командированото лице трябва да е подчинено на законодателството на изпращащата държава поради това, че осъществява дейност като заето лице за работодателя, който го командирова;

командироващият работодател трябва обичайно да осъществява дейността си на територията на изпращащата държава;

поддържането на пряка връзка между работодателя и изпратеното лице;

предвиденото времетраене на работата да не превишава 24 месеца;

лицето да не е изпратено да замества друго лице.

Относно изпълнението на второто поставено условие, следва да се има предвид, че извършването на част от дейността в изпращащата държава не винаги означава, че предприятието обичайно осъществява дейността си на територията на тази държава. За да е изпълнено това изискване, изпращащото предприятие следва да извършва обичайнозначителна част от дейността си на територията на въпросната държава /чл. 14/2/ от Регламент /ЕО/ № 987/2009/.

За да се установи, дали работодател обичайно осъществява дейността си на територията на България, се разглеждат всички относими критерии, характеризиращи осъществяваната дейност, част от които са:

къде се намира седалището и администрацията на работодателя;

броят на наетите от работодателя лица /с изключение на административния персонал/, които полагат къде са сключени договорите с командированите работници и приложимото спрямо тях трудово право;

къде са сключени договорите с клиентите на предприятието и приложимото спрямо тях законодателство;

реализираният от дружеството оборот на територията на България спрямо общия реализиран оборот за предходните 12 месеца;

икономическата дейност на работодателя, осъществявана на територията на изпращащата държава;

броят на договорите, изпълнени в изпращащата държава;

периодът, през който работодателят е осъществявал дейност в изпращащата държава.

Критериите за съществена дейност се разглеждат в тяхната съвкупност и се адаптират към характера на осъществяваната от предприятието дейност, като в зависимост от спецификата на всеки конкретен случай могат допълнително да се приложат и други критерии.

Липсата на реализиран от работодателя оборот на територията на изпращащата държава-членка изключва обичайно извършване на съществена част от дейността му на нейна територия. При индивидуално разглеждане на критерия, оборот, реализиран от работодателя на територията наизпращащата държава в размер на 25 % от общо реализирания за предходните 12 месеца, може да се разглежда като достатъчен индикатор. Въпреки това в определени случаи, при реализиран оборот под 25 % (например 20 %) също може да се приеме, че работодателят извършва съществени дейности на територията на изпращащата държава след разглеждане /и изпълнение/ на всички критерии в тяхната съвкупност. Освен това въпросният критерий може да се разглежда и за по-голям период назад от предходните 12 месеца.

Съответствието между икономическата дейност на работодателя, осъществявана на територията на изпращащата и приемащата държава не е задължително условие, за да се приложи чл. 12/1/ от Регламент /ЕО/ № 883/2004. Самата разпоредба не предвижда допълнително налагане и съблюдаване на подобно изискване. Въпреки това наличието на такова несъответствие би могло да се разглежда като индикатор, който предполага извършването на задълбочена проверка за изпълнението на условията, при които изпратените наети лица могат да останат подчинени на законодателство на изпращащата държава.

В случаите по чл. 12/1/ от Регламент /ЕО/ № 883/2004 и на основание чл. 88-90 от ДОПК въз основа на подадено искане по утвърден образец /ОКд-236/ се издава удостоверение А1 за приложимо законодателство. Искане може да се подаде от наетото лице и/или от неговия работодател. Издаденият формуляр удостоверява, че за периода, посочен в него, който не може да бъде по-дълъг от 24 месеца и да бъде удължаван с допълнителен период, наетото лице остава подчинено на българското законодателство

След постъпване на искането в компетентната териториална дирекция на НАП органът по приходите, определен да издаде удостоверението, извършва проверка на данните, представени в искането и извършва анализ на приложените към него доказателства. При установяване на несъответствия или в случаите на недостатъчна информация и/или доказателства такива могат да бъдат изискани допълнително. Въз основа на установеното при анализа органът по приходите издава удостоверение А1 или се произнася с мотивиран отказ. От изложеното следва, че обстоятелството, дали са изпълнени или не задължителните условия за издаване на удостоверение А1, се преценява само по конкретна фактическа обстановка и самостоятелно от органа по приходите, на когото е възложено да издаде документа. Въз основа на прогласените принципи за самостоятелност, независимост и обективност, единствено в правомощията на съответния орган по приходите е след анализиране на конкретните факти и обстоятелства да издаде искания формуляр или да откаже издаването му.

Удостоверение А1 не представлява разрешително за работа в ЕС и отказът за издаването му не означава, че работодателят не може да изпрати съответното наето лице да извършва работа за него на територията на друга държава-членка, а че същото не може да остане подчинено на българското законодателство. В съответствие с основното правило на чл. 11/3//а/ от Регламент /ЕО/ № 883/2004, за периода, през който наетото лице полага труд на територията на друга държава-членка, за него ще бъде приложимо осигурителното законодатество на тази държава-членка. В тази връзка, Ви обръщаме внимание на разпоредбата на чл. 21 от Регламент /ЕО/ № 987/2009, която въвежда следните задължения за работодателите:

Работодател, чието седалище или място на дейност се намира извън компетентната държава-членка, изпълнява всички задължения, произтичащи от законодателството, приложимо за това заето лице, по-специално задължението за плащане на вноските, предвидени в това законодателство, така както ако седалището или мястото му на дейност се намираха в компетентната държава-членка;

Работодател, чието място на дейност не е в държавата-членка, чието законодателство се прилага, и заетото лице могат да се договорят последното да изпълнява от свое име задълженията на работодателя по плащането на вноски без да се засягат основните задължения на работодателя. Работодателят изпраща известие за тази договореност на компетентната институция на тази държава-членка.

How to export workforce in Europe legally? What are the benefits?

обратно към ДОКУМЕНТИ

СОФИЯ, счетоводство пловдив,счетоводна кантора варна

Joomla SEF URLs by Artio

ИКОНОМИЧЕСКИ НОВИНИ

ИКОНОМИЧЕСКИ НОВИНИ

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ

Деклариране на вноски от съдружници съгласно чл. 134 от ТЗ поради временна необходимост от парични средства

Как да си открия фирма сам без чужда помощ?

Как да изнасяме легално работна ръка в Европа? Какви са ползите?

Формуляр А 1 координира осигурителните системи на държавите-членки на ЕС

Трябва ли да се издава касова бележка при продажба на стока или услуга по интернет?

Промяна в начина на извършване на ревизии и проверки

Как се води счетоводство на сайт за колективно пазаруване

Продажба на стоки на дребно в магазин на граждани от ЕС, които твърдят, че са собственици на фирми /данъчно задължени лица/ в съответни държави членки на ЕС

Задължение за регистрация по ДДС

ВОП на стоки, които не се транспортират до България

Транзитна продажба на стока, извършена от територията на друга държава - членка на ЕС за директно трета срана. Начисляване на ДДС и необходими документи

Как се осчетоводява фактура от минали години / период

Временен внос

Командировъчни пари на шофьорите на товарни автомобили при превози в друг град

Международен транспорт - разходи по реда на ЗКПО и документално отразяване по реда на ЗДДС

Над каква сума се декларират заемите между физически лица в годишната данъчна декларация

Как да публикувам годишен финансов отчет в Агенцията по вписванията

Трябва ли да подавам годишна данъчна декларация?

Най-важни основания за неначисляване на ДДС (VAT) във фактура (invoice)

Изплащане на дивидент

Международен транспорт отчитане на разходи по реда на ЗКПО и ЗДДС. Отчитане на фактури издадени в държави членки на ЕС с включен ДДС.

Начин за обявяване на годишен финансов отчет с електронен подпис

Данъчни облекчения - възможностите да намалим данъците си

Покупко - продажба на МПС

Предимствата и недостатъците на ЕООД/ООД и ЕТ

Прекратяване и заличаване на ООД /ЕООД

Полезни съвети как бързо и лесно да регистрирате фирма като ЕООД

Указания за попълване на заявление Г2

Как да създам нова фирма, какви са разходите

Кой е задължен да публикува годишен финансов отчет в Агенция по вписванията

Кой е задължен да публикува годишен финансов отчет в икономически издания или интернет

Колко струва счетоводството на фирма ООД

Що е то НАССР - ХАСЕП - ХАССП?

Сайт за електронна търговия – счетоводство

Данъчен кредит при покупка на автомобил

Превод и легализация на различни документи. Цени и срокове

АРХИВ СТАТИИ И НОВИНИ

АРХИВ ЗАКОНИ 2012, ПРОМЕНИ ЗАКОНИ 2012