ГАРАНТИРАНО КАЧЕСТВО НА ДОБРИ ЦЕНИ
           

  Договор на бухгалтерско - консультационное обслуживание

 

Скачать Договор на бухгалтерско - консультационное обслуживание

 

Договор за счетоводно-консултантско обслужване
Договор по бухгалтерскому и консалтинговому обслуживанию
   
Днес, 21.12.2017 г., в гр.Пловдив между:
Сегодня, 21 Dec 2017, в городе Пловдив между :
……………… ООД с управител …………………….., родена на 25.09………..г. в Р.Гърция в качеството си на управител и представляващ ………….. ООД с ЕИК ………………, гр. Пловдив 4002 район Централен ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ No 2, ет. 3, ап. 5 тел
…….. OOД, с Директором ….....……………., дата рождения ………………………., в ..................... ., в качестве Директора и представляющего ………………… OOД с единым идентификационным кодом (ЕИК)……………., и адресом г. Пловдив 4002 район Централен ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ No 2, ет. 3, ап. 5 тел
наричан по-долу в настоящия договор ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна и от друга
Именуемый ниже в настоящем договоре Клиент, с одной стороны и с другой стороны
2. „ГЛОБАЛ КОНСУЛТ” ЕООД, ЕИК: ………….. , ул. Любен Каравелов No 2, ет. 3, ап. офис 5, ………….. Пловдив, тел. +359 899 454 998; globalconsulteu@gmail.com с управител ………….. с ЕГН ………….. , ЛК ………….. , издадена на ………….. от МВР Пловдив наричан по-долу в настоящия договор ИЗПЪЛНИТЕЛ, се сключи настоящия договор за счетоводно-консултантско обслужване.
2. „ГЛОБАЛ КОНСУЛТ” ЕООД, ЕИК: ………….. , ул. Любен Каравелов No 2, ет. 3, ап. офис 5, ………….. Пловдив, тел. +359 899 454 998; globalconsulteu@gmail.com с управител ………….. с ЕГН ………….. , ЛК ………….. , издадена на ………….. от МВР Пловдив именуемый ниже в настоящем договоре Исполнитель, заключили настоящий договор по бухгалтерскому и консалтинговому обслуживанию.
   
I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Чл. 1. Възложителят възлага, а изпълнителят приема, срещу възнаграждение, да извършва писмени и устни счетоводно-консултантски услуги, обезпечаващи функционирането на дружеството в съответствие с българското счетоводно и данъчно законодателство. Ст. 1. Клиент возлагает, и Исполнитель принимает, за вознаграждение, выполнять письменные и устные бухгалтерские и консалтинговые услуги, обеспечивающие функционирование дружества в соответствии с болгарским бухгалтерским и налоговым законодательством.
   
II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КЛИЕНТА
Чл. 2. Възложителят има право: 1. да получава текуща и достоверна информация за своето финансово, счетоводно и данъчно състояние; 2. да контролира и дава мнения и препоръки относно дейността на изпълнителя; 3. да изисква документиране на изплащаното на изпълнителя възнаграждение; 4. да изисква компетентни консултации относно бъдещите си планове и проекти за модернизиране на отчетността и въвеждане на съвременни информационни технологии за управление и контрол. Ст. 2. Клиент имеет право: 1. получать текущую и достоверную информацию о своем финансовом, бухгалтерском и налоговом состоянии; 2. контролировать и давать указания и свое мнение по поводу деятельности Исполнителя; 3. требовать счета-фактуры по выплаченному вознаграждению Исполнителю; 4. требовать компетентные консультации, по поводу своих будущих планов и проектов по модернизации отчетности и введению новых современных информационных технологий по управлению и контролю.
Чл. 3. Възложителят се задължава: 1. да предоставя на изпълнителя цялата документация и информация, необходими за комплексното счетоводно, банково и данъчно обслужване; 2. да уведомява изпълнителя относно текущи промени в състоянието си; 3. да заплаща договореното в настоящия договор възнаграждение в уговорените срокове; 4. да осигури възможност за подписване и подпечатване на необходимите за подаване декларации, справки и платежни документи; 5. да поддържа достатъчно парични средства в разплащателната си сметка за изплащането на текущи данъци и задължения към бюджета.
Ст. 3. Клиент обязуется: 1. предоставлять Исполнителю полную документацию и информацию, необходимую для комплексного бухгалтерского, банкового и налогового обслуживания; 2. информировать Исполнителя по поводу текущих изменений в своем состоянии; 3. оплачивать договоренное в настоящем контракте вознаграждение, в договоренные сроки; 4. обеспечить возможность подписывать и подпечатывать все необходимые для подачи справки, декларации и платежные документы; 5. поддерживать достаточно средств на счету для оплаты текущих налогов и государственных задолженностей.
III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
Чл. 4. Изпълнителят има право: 1. да получава договореното в настоящия договор възнаграждение; 2. да изисква от възложителя информация за всичко, което счита, че е необходимо за изпълнение на предмета на настоящия договор; 3. да получава счетоводните и други документи, необходими за изпълнение на задълженията му по този договор; 4. да не носи отговорност за счетоводното и данъчно състояние на възложителя преди датата на сключване на настоящия договор; 5. да не носи отговорност за документи и стопански операции, съставени, респ. извършени от възложителя или упълномощени от него лица, както и в случаите, когато откаже извършване на финансово-счетоводни операции, предложени от възложителя, които са в нарушение на българското законодателство; 6. да ползва, за своя сметка, услугите на други лица или фирми за изпълнение предмета на настоящия договор, като носи отговорност за действията им като за свои. Ст. 4. Исполнитель имеет право: 1. получать договоренное в настоящем договоре вознаграждение; 2. получать от клиента информацию о всем, что считает необходимым для выполнения предмета настоящего договора; 3. получать бухгалтерские и другие документы, необходимые для выполнения обязанностей по этому договору; 4. не несет ответственность за бухгалтерское и налоговое состояние клиента до даты заключения настоящего договора; 5. не несет ответственность за документы и хозяйственные операции составленные от Клиента или уполномоченными им лицами, а также и отказать в выполнении финансовых операций, которые идут в нарушение Болгарского законодательства; 6. использовать за свой счет услуги других лиц или фирм для выполнения предмата настоящего договора, а также несет ответственность за их действия как за свои.
Чл. 5. Изпълнителят се задължава: 1. да организира и поддържа счетоводното състояние на дружеството на възложителя в съответствие с разпоредбите и принципите на българското законодателство, да води и подава необходимите документи свързани с мениджмътна на работните заплати и осигуровки в ……………………..ООД. 2. да разработи и поддържа индивидуален сметкоплан за дружеството, да извършва своевременно следващите се счетоводни записвания, както и необходимите изменения в тях чрез съставяне на коригиращи счетоводни статии, в случаите, когато това е необходимо; 3. да води изискуемите синтетични и аналитични счетоводни регистри и осигурява равенство и връзка между тях; 4. да представя пред възложителя вярно и честно имущественото и финансово състояние на предприятието, отчетения финансов резултат, промените в паричните потоци и собствения капитал на предприятието, както и да съставя годишен счетоводен отчет; 5. да изготвя и подава в установените законови срокове изискуемите съгласно действащата нормативна уредба платежни документи, справки и данъчни декларации; 6. да отговаря за организацията на счетоводната дейност в предприятието, включително за допуснатите закъснения при подаване на необходимите декларации и справки; 7. да извършва годишните приключвания на дружеството в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството, националните, респ. международните счетоводни стандарти и при спазване разпоредбите на приложимото данъчно законодателство без да изисква допълнително възнаграждение; 8. да следи и правилно прилага настъпилите изменения в действащото законодателство, които имат отношение към предмета на дейност на настоящия договор; 9. да дава своевременни и компетентни консултации на възложителя, насочени към намаляване на неговите данъчни задължения; 10. да документира получените възнаграждения от възложителя; 11. да представлява възложителя пред органите на данъчната администрация, РУСО, НАП и др. компетентни органи при извършваните от тях проверки и ревизии, касаещи дейността, предмет на настоящия договор, като задължително и своевременно уведоми възложителя за извършваната проверка или ревизия; 12. да не разпространява под каквато и да е било форма получената при или по повод изпълнението на настоящия договор информация; Чл. 5. Исполнитель обязуется: 1. Организовывать и поддерживать бухгалтерское состояние дружества Клиента в соответствии с распоряжениями и принципами болгарского законодательства, вести и подавать необходимые документы связанные с управлением зарплат и пособий в ............................ ООО 2. разрабатывать и поддерживать индивидуальный счет дружества, своевременно выполняет следующие записи учета и необходимые поправки к ним, делая бухгалтерские записи корректировки, в случае необходимости; 3. вести необходимый синтетический и аналитический учет и обеспечивать равенство и связь между ними; 4. предоставлять Клиенту истинную и верную информацию об имущественном и финансовым состоянием дружества, финансовый результат, изменения в денежных потоках и собственном капитале дружества и составлять годовой отчет; 5. готовить и подавать в установленные законом сроки требуемые согласно действующего законодательства, платежные документы, справки и налоговые декларации; 6. отвечать за организацию бухгалтерской деятельности дружества, включительно если были задержки при подаче необходимых деклараций и справок; 7. делать годовые отчеты дружества в соответствии с требованиями Закона о бухгалтерии, по национальным, международным стандартам и при соблюдении решений по Налоговому законодательству без требований о дополнительном вознаграждении ; 8. следить и правильно прилагать наступившие изменения в действующем Законодательстве, которые имеют отношение к предмету деятельности в настоящем договоре; 9. давать своевременные и компетентные консультации Клиенту, направленные на уменьшение его налоговой задолженности; 10. документировать полученные от Клиента вознаграждения; 11. предоставлять Клиента переда органами налоговой администрации, РУСО, НАП и др. компетентными органами при выполнении ими проверок и ревизий, касающихся деятельности, предмета настоящего договора, а также своевременно уведомить клиента о будущей проверке или ревизии; 12. не распостранять в любой форме полученную при или по поводу выполнения настоящего договора информацию;
   
IV. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ IV. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ
Чл. 6. (1) Възложителят се задължава да изплаща на изпълнителя месечно възнаграждение в размер на 160 (сто и шестдесет) лева без ДДС. След обработката на 20 (двадесет) броя документа за даден месец изпълнителят ще начислява на възложителя допълнително възнараждение съгласно ценоразпис №1, неразделна част от този договор за допълнително дадени му за обработка, документа за този месец. За обработката на над 100 /сто/ документа месечно изпълнителят ще начислява допълнително по 20 /двадесет/ лева за всеки 10 броя дадени му за обработка на документа месечно. Възнаграждението се изплаща до 15 - то число на месеца, подлежащ на счетоводна и данъчна обработка. (2) Възложителят заплаща договореното възнаграждение на изпълнителя по банковата му сметка или в брой. Изпълнителят се задължава да издаде фактура. (3) Сумата, договорена като възнаграждение по настоящия договор може да бъде променяна по взаимно писмено споразумение на двете страни по договора, при значителна промяна на извършвания обем работа от изпълнителя. (4) Изпълнителят има право едностранно да намаля сумата по възнагараждението по настоящия договор. (5) Публикуване на ГФО такса в размер на 60 лева. Ст. 6. (1) Клиент обязуется выплачивать Исполнителю месячное вознаграждение в размере 160 (сто и шестьдесят) лева, без НДС. После обработки 20 (двадцати) документов за данный месяц Исполнитель начисляет на Клиента дополнительное вознаграждение согласно Прейскуранта № 1, который является нераздельной частью этого договора, за дополнительную обработку документов. За обработку более 100 /ста/ документов в месяц Исполнитель начисляет дополнительно по 20 (двадцать) левов за каждые 10 штук данных на обработку документов в месяц. Вознаграждение оплачивается до 15 числа месяца, который подлежит бухгалтерской и налоговой обработке. (2) Клиент оплачивает договоренное вознаграждение Исполнителю на его банковские реквизиты или кеш. Исполнитель обязуется выдать ему счет-фактуру. (3) Сумма, договоренная как вознаграждение по настоящему договору, может меняться по взаимному письменному споразумению между сторонами по договору, при значительном изменении объема выполняемой работы. (4) Исполнитель имеет право односторониим образом уменьшить сумму по вознаграждению по настоящему контракту. (5) Публикация ГФО (Годового Финансового Отчета) в размере 60 лв.
 
V. НЕУСТОЙКИ
V. НЕУСТОЙКИ
Чл. 7. (1) Изпълнителят дължи на възложителя неустойка в размер на две месечни възнаграждения, но не повече от 300 /триста лева/, ако не е изпълнил или неточно (некачествено или несвоевременно) е изпълнил някое от задълженията си по настоящия договор. (2) Изпълнителят не носи отговорност и не дължи неустойка в случаите по чл. 4, т. 4 и 5 от настоящия договор, както и когато възложителят не е предал необходими за осчетоводяване документи, предал е документи без изискуемите по Закона за счетоводството реквизити, неистински документи, документи с невярно съдържание, преправени документи или документи, издадени от лице, което не съществува или от лице, което осъществява търговска дейност без данъчна регистрация и тези факти са установени при извършената ревизия и/или проверка. (3) Изпълнителят не носи отговорност и не дължи неустойка и в случаите когато възложителят не е представил, представил е несвоевременна и/или невярна информация, счетоводен и/или друг документ, необходими за изпълнение на задълженията на изпълнителя по този договор, както и когато не е осигурил парични средства в разплащателната си сметка за изплащането на текущи данъци и задължения към бюджета и в резултат на това са наложени обезпечителни мерки спрямо активи на предприятието. Ст. 7. (1) Исполнитель оплатит неустойку Клиенту в размер на два месячных вознаграждения, но не более, чем 300 /триста/ левов, если он не выполнил или сделал неточность (некачественно или несвоевременно) по выполнению обязанностей настоящего договора. (2) Исполнитель не носит ответственность и не оплачивает неустойку в случае по ст. 4, п. 4 и 5 настоящего договора, если Клиент не передал необходимые для оприходования документы, документы с неверным содержанием, исправленные документы или документы выданные несуществующим лицом, или лицом которые осуществляет торговую деятельность без налоговой регистрации и эти факты были установлены при ревизии и/или проверки. (3) Исполнитель не несет ответственность и не оплачивает неустойку если Клиент не предоставил, предоставил несвоевременную и/или неверную информацию, бухгалтерский и/или другой документ, необходимый для выполнения обязанностей по данному договору, а также и не обеспечил денежные средства на своем расчетном счету для выплаты текущих налогов и задолженностей для бюджета и в результате этого были наложены обеспечительные меры на активы предприятия.
Чл. 8. При неизплатено в срок възнаграждение възложителя дължи на изпълнителя неустойка в размер на 0.1% за всеки просрочен ден, но не повече от 110 / сто и десет /лв. Ст. 8. В случае если вознаграждение не было оплачено в срок, клиент обязан оплатить исполнителю неустойку в размере 0,1 % за каждый просроченный день, но не больше чем 110 (сто десять) лев.
   
VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА VI. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
Чл. 9. (1) Настоящият договор се сключва като безсрочен и се прекратява с едномесечно писмено предизвестие на всяка една от страните. (2) При прекратяване на договора към 31 декември изпълнителя е задължен да извърши и годишното счетоводно приключване. (3) При неплащане от повече от 2 дължими вноски от страна на Възложителя, като в този случай фирмата на Възложителя не се приключва годишно. Ст. 9. (1) Настоящий договор без срока действия и прекращается с письменным, одномесячным предварительным известием одной из сторон. (2) При прекращении договора до 31 Декабря, Исполнитель обязуется выполнить годовое бухгалтерское заключение. (3) Договор расторгается в одностороннем порядке если Клиент не оплатил услуги более двух раз, в этом случае компания клиента не будет обслуживаться в дальнейшем (не предоставляются бухгалтерские услуги) и годовой отчет не будет сдан.
   
VII. ДРУГИ УСЛОВИЯ VII. ДРУГИЕ УСЛОВИЯ
Чл. 10. Клиентът се задължава до 05-то число на всеки месец да ни изпращате информация до Изпълнителя за направените от покупки и продажби, както и да ни предостави информация за направените преводи по банков път или получени плащания в брой за предходния месец – банкови извлечения и отчет на касовия апарат за месеца. Фактурите и платежните следва да се изпращат по емейл. globalconsulteu@gmail.com Документи получени след 12 – то число на следващия месец няма да бъдат осчетоводявани в ДДС декларация за съответния месец. Чл. 11. Всички спорни въпроси, възникнали при изпълнението на настоящия договор, ще се уреждат по пътя на взаимното споразумение, а когато това се окаже невъзможно - по реда на ГПК, ЗЗД и действащата нормативна уредба. Ст. 10. Клиент обязан до 05 числа каждого месяца отправлять информацию Исполнителю о совершенных покупках и продажах, а также и предоставить информацию о совершенных банковских переводах или полученных денег наличными, за предыдущий месяц – справка из банка и отчет из кассового апарата за месяц. Фактуры и платежки необходимо отправлять пи емейлу globalconsulteu@gmail.com Документы полученные после 12 –того числа следующего месяца, не будут учтены в НДС декларации за соответствующий месяц. Ст. 11 Все спорные вопросы, возникшие при выполнении настоящего договора, будут решаться по взаимному соглашению, а если это невозможно, то согласно закона Болгарии и действующего законодательства.
   
Настоящият договор е съставен и подписан в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните.
Настоящий договор составлен в двух экземплярах – по одному дл каждой стороны.
   
Ценоразпис №1
Прейскурант № 1
Цени на счетоводни услуги при абонамент Ф-ми с до 20 док. месечно рег. по ДДС - 160 лв Ф-ми с до 50 док. месечно рег. по ДДС - 280 лв Ф-ми с от 51 до 100 док. месечно рег. по ДДС - 430 лв
Цены на бухгалтерские услуги при абонементе Фирмы с регистрацией по НДС, до 20 док в месяц– BGN 160 Фирмы с регистрацией по НДС, до 50 док в месяц– BGN 280 Фирмы с регистрацией по НДС, от 51 до 100 док в месяц– BGN 430
Мениджмънт на работни заплати при абонаментно обслужване 1-2 души - 20 лв за всеки следващ - 5 лв Стоимость за начисление зарплат при абонементе 1-2 человек – BGN 20 За каждого следующего – BGN 5
   
При регистрация на Възложителят по системата ИНТРАСТАТ се добавят следните стойности към цената При регистрации Клиента по системе ИНТРАСТ добавляются следующие сумм к цене
До 2 придобивания/ изпращания на месец - 30 лв До 2 покупок/предыдущий месяц - 30 BGN
От 2 до 5 придобивания/ изпращания на месец - 50 лв От 2 до 5 покупок/предыдущий месяц - 50 BGN
От 6 до 10 придобивания/ изпращания на месец - 80 лв
От 6 до 10 покупок/предыдущий месяц - 80 BGN
Над 10 придобивания/ изпращания на месец - 120 лв За всяко следващо придобиване или изпращане /над 10бр/ се добавя сумата от 10 лв.
Более чем 100 покупок/предыдущий месяц – 120 BGN За каждую следующую покупку или отправку /более 10 шт./ добаляется смма BGN 10.
Счетоводно приключване 20лв за всеки отделен случай.
Заключительный отчет BGN 20 за каждый отдельный случай.
Проверка за възстановяване на ДДС - 60 лева Осчетоводяване на банкови сметки - първата безплатно. Всяка следваща - 10 лв. месечно. Подаване на нулева данъчна декларация 40 BGN и само в случаите, че лицето няма дейност през съответната финансова година. Фирмата си запазва правото при сключване на договори да договаря горепосочените цени. Проверка по восстановлению НДС в НАП – 60 BGN за каждый отдельный случай. Учет банковских счетов – первый бесплатно, Каждый следующий 10 лв. При подаче нулевой налоговой декларации – 40 BGN в месяц, только в случае если дружество не имеет деятельности за соответствующий финансовый год.
Всички цени по-горе са без ДДС.
Все цены без НДС
Възложител: ............... Клиент: ...............
Изпълнител: .............. Исполнитель: ..............
   

 

 


Copyright ©2009 Kantora.eu
Изработка на сайта: тел. 0899/286730; info@obektiv.info