ГАРАНТИРАНО КАЧЕСТВО НА ДОБРИ ЦЕНИ
           

  CONTRACT FOR LEGAL SERVICES

 

CONTRACT FOR LEGAL SERVICES

 

ДОГОВОР ЗА АБОНАМЕНТНО ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ

CONTRACT FOR LEGAL SERVICES

   
Днес, ...... . ...... . 2014 г. в гр. София, Република България, между:
Today, .... . .. .2014 in the City of Sofia, The Republic of Bulgaria this contract was concluded by and between:

 

1.„……………………..” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, …………………………, ……, ЕИК …………………….., представлявано от адвокат ………………………., наричано ИЗПЪЛНИТЕЛ – КОНСУЛТАНТ, от една страна и
1."………………………" Ltd. with registered office and registered address: City of Sofia, ……………….. str., UIC …………………, represented by a lawyer ……………………….., hereinafter referred to CONTRACTOR - CONSULTANT, on the one hand and
2 ........................., ЕИК: .................., представлявано от ………………. – Управител, наричано ВЪЗЛОЖИТЕЛ – АБОНАТ, от друга страна
2.…………….. , UIC: .................., represented by ............ .................., hereinafter referred to PRINCIPAL - SUBSCRIBER, on the other hand
се сключи настоящият договор за следното:
The Parties agree to the following:
   

І. ПРЕДМЕТ И СРОК НА ДОГОВОРА

I. SUBJECT AND DURATION OF THE CONTRACT

 

Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ- АБОНАТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ – КОНСУЛТАНТ приема да извършва абонаментно правно обслужване, изразяващо се в предоставянето на правни консултации при условията и срещу възнаграждението, предвидени в този договор като предоставя юридическа помощ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ- АБОНАТ по всички въпроси от дейността му осъществявана на територията на Република България и Европейския съюз.
(2) Юридическата помощ ще се изразява в устни консултации, вкл. по телефон, имейл, скайп, писмени консултации, подготвяне на проекти на документи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ- АБОНАТ, изготвяне на договори, декларации, участие в преговори за подготовка и сключване на договори, представителство пред всички държавни и и общински административни органи и специални юрисдикции на територията на Република България и ЕС, когато това е необходимо, изготвяне на правни анализи по определен/и/ проблем/и/ и други изрично писмено възложени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ- АБОНАТ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – КОНСУЛТАНТ ако е необходимо.
(3) Специализираната юридическа помощ ще се оказва в областта на търговското право, облигационното право, административното право и наказателното право.
Чл. 2. Настоящият договор се сключва за срок от 6 (шест) месеца, считано от датата на подписването му.

 


Art. 1. (1) The PRINCIPAL - SUBSCRIBER assigns and the CONTRACTOR - CONSULTANT agrees to perform legal services consisting in provision of legal consultation according to the terms and remuneration provided in this contract by providing legal assistance to the PRINCIPAL - SUBSCRIBER on all matters of the activity carried out within Republic of Bulgaria and European Union.(2) Legal assistance will consist of oral consultations, incl. by phone, email, Skype, written consultations, preparation of drafts of documents of the PRINCIPAL - SUBSCRIBER, preparation of contracts, declarations, participation in negotiations for preparing and entering into contracts, representation before all state and municipal administrative authorities and special jurisdictions in the Republic of Bulgaria and EU, where necessary, preparing legal analyzes on specific problem(s) and others, explicitly assigned in written form by the PRINCIPAL- SUBSCRIBER to the CONTRACTOR – CONSULTANT as needed
(3) The specialized legal assistance will be provided in the field of commercial law, obligation law, administrative law and criminal law.
Art. 2. Present contract is concluded for a period of twelve (12) months from the date of signature.
ІІ. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – КОНСУЛТАНТ
ІІ. OBLIGATIONS OF THE CONTRACTOR - CONSULTANT

 

Чл. 3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ – КОНСУЛТАНТ се задължава:
1.Да дава добросъвество и с най-доброто от своите знания, текуща юридическа помощ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ- АБОНАТ изразяваща се в устни и /или писмени правни съвети относно осъществяване предмета на дейност и защита интересите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ- АБОНАТ на територията на Република България за срока на действие на настоящия договор, както следва:
1.1. Устни справки- до 4 часа след запитването;
1.2. Устни справки, свързани със специфичен проблем, който изисква по-обстойно проучване- до 24 часа след деня на запитването.
1.3. Писмени справки- до 48 часа след деня на запитването;
1.4. Писмени справки, свързани със специфичен проблем, който изисква по-обстойно проучване- до 72 часа след деня на запитването.
2.Да спазва конкретно уговорените срокове за извършване на съответната текуща юридическа помощ/правна консултация, а когато това е невъзможно, незабавно да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ - АБОНАТ за това, като договарят нови такива;
3.Да съгласува и уведомява писмено предварително ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ - АБОНАТ относно предприемането на съответните правни действия по възложените задачи, съгласно предмета на настоящия договор;
4.Да изготвя проекти на документи/документация, проекти на договори, анекси към тях, споразумения и/или други съглашения; да дава становища по други такива, както и да участва (при необходимост от това) във воденето на преговори за тяхното подписване;
5.Предварително да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ - АБОНАТ за необходимостта да се направят допълнителни основателни разходи / такси, преводи и легализация, транспортни и др./ във връзка с изпълнението на поставените му задачи и да съгласува предварително ориентировъчната им цена.
Да представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ - АБОНАТ платежни документи, относно основателно извършените разноски /такси, преводи и легализация, транспортни и др./ във връзка с изпълнението на поставените му задачи.
6.Да представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ - АБОНАТ седмичен подробен отчет във връзка с поставените му задачи;
7.Да пази търговската и фирмена тайна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ - АБОНАТ, станала му известна при и по повод осъществяване предмета на настоящия договор, по време на действието му и включително пет години след неговото прекратяване;
Чл. 4. Конкретната правна работа, свързана с предмета на договора, ще се възлага от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ - АБОНАТ веднъж седмично (по правило - в първия работен ден на седмицата), писмено- по E-mail,, по телефона, по СКАЙП или устно-пряко на представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – КОНСУЛТАНТ. Представителя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – КОНСУЛТАНТ изготвя един път месечно справка/отчет за извършената работа за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ - АБОНАТ към последния работен ден на текущия месец. Изключения от договорения режим на работа могат да бъдат правени само в неотложни случаи, при съгласие на двете страни.

 

Art. 3. The CONTRACTOR - CONSULTANT is obliged:
1. To deliver in good faith and to the best of his knowledge, current legal assistance to the PRINCIPAL - SUBSCRIBER, consisting in verbal and/or written legal advice about the implementation the scope of activity and protect the interests of the PRINCIPAL - SUBSCRIBER within the Republic of Bulgaria for the duration of this contract as follows:
1.1. Verbal references - within 4 hours after the request;
1.2. Verbal references associated with a specific problem that requires more extensive survey - within 24 hours after the day of request.
1.3. Written references - within 48 hours after the day of request;
1.4. Written references associated with a specific problem that requires more extensive survey - within 72 hours after the day of request.
2. To comply with specific agreed deadlines to carry out the relevant current legal assistance/legal consultation, and if it is impossible to notify immediately the PRINCIPAL - SUBSCRIBER about that and to agree new deadlines;
3. To coordinate and notify in writing the PRINCIPAL - SUBSCRIBER about taking the appropriate legal actions on the assigned tasks according to the subject matter of this contract;
4. To prepare drafts of documents/documentation, drafts of contracts, annexes to them, agreements and/or other arrangements; to give opinions on other similar documents, and to participate (if necessary) in negotiating for their signing;
5. To notify in advance the PRINCIPAL - SUBSCRIBER for the necessity for making reasonable additional costs/fees, translation and legalization, transport costs in relation with the performance of the assigned tasks and to agree in advance their approximate price.
To present to the PRINCIPAL - SUBSCRIBER payment documents on reasonably incurred expenses/fees, translation and legalization, transportation, etc. in connection with the performance of the assigned tasks.
6. To present to the PRINCIPAL - SUBSCRIBER weekly detailed report in connection with the assigned tasks;
7. To keep the industrial and commercial intellectual property secrecy of the PRINCIPAL - SUBSCRIBER which has become known in the course of the implementation the subject of this contract, during its operation and during five years after its termination;
Art. 4. The particular legal work related to the subject of the contract shall be awarded by the PRINCIPAL - SUBSCRIBER once a week (usually - the first working day of the week), in written form - by e-mail , by phone, Skype or verbally - directly to the representative of the CONTRACTOR - CONSULTANT. The representative of the CONTRACTOR - CONSULTANT shall prepare a monthly reference/ report about the work done for PRINCIPAL - SUBSCRIBER as of last working day of the current month. Exceptions to the agreed mode of work can only be made in cases of urgency, with the agreement of both parties.

 

ІІІ. Задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
ІІІ. Obligations of the PRINCIPAL

 

Чл. 5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ - АБОНАТ се задължава:
1. Да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – КОНСУЛТАНТ в договорения срок пълната, необходима и искана от последния информация за извършване на работата или даване на консултацията, както и да осигури необходимото съдействие, доколкото това е по възможностите му;
2.Да заплаща редовно и в срок уговореното месечно възнаграждение, съгласно чл. 7(1) от настоящия договор;
3.Да възстанови на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – КОНСУЛТАНТ всички допълнителни присъщи разходи, свързани с направената консултация или извършената работа;
4.Да не предоставя на трети физически или юридически лица получената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – КОНСУЛТАНТ информация, както и становищата по различни въпроси, без изричното съгласие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – КОНСУЛТАНТ.

 

Art. 5. The PRINCIPAL - SUBSCRIBER is obliged:
1. To submit to the CONTRACTOR - CONSULTANT within the agreed period the full necessary information, required by the latter, about the performing of the work or the provision of consultation and to provide the necessary assistance, as far as possible;
2. To pay regularly and on time agreed monthly remuneration according to Art. 7(1) of this contract;
3. To reimburse to the CONTRACTOR - CONSULTANT any additional inherent expenses related to the consultation process or the work performed;
4. Not to provide to third individuals or legal entities the received from the CONTRACTOR - CONSULTANT information as well as the opinions on various issues without the express consent of the CONTRACTOR - CONSULTANT.
IV. Определяне на възнаграждението.
IV. Determination of the remuneration.

 

Чл. 6. (1) Възнаграждението за един месец се състои от абонамент и доплащане на възложени извън абонамента дейности.
(2) За един астрономически час изразходвано време, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ - АБОНАТ дължи възнаграждение в размер на 80 EUR. (осемдесет евро)
(3) Времето, за което се дължи възнаграждение, включва времето, през което се водят преговори, изготвят се документи, документации, договори и други документи, обработват се книжа или се проучва тяхното съдържание, дава се устна или писмена консултация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ - АБОНАТ, както и времето за път и престой, свързани с изпълнение на конкретната поръчка, възложена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ - АБОНАТ.
(4) За изразходваното време, което надвишава договорените 20 часа месечно, се извършва доплащане в размер на 90 EUR. (деветдесет евро) на час. Доплащането се прави заедно с плащането на абонамента за следващия месец.

 

Art. 6. (1) The remuneration for a month consists of a subscription and additional payment for activities not included in the subscription.
The PRINCIPAL - SUBSCRIBER must pay remuneration in the amount of 80 EUR per hour of spent time. (eighty EUR).
(3) The time for which the remuneration must be paid includes the time for negotiations, preparing of documents, documentation, contracts and other documents, proceeding of papers or examining of their content, time for verbal or written consultation provided to the PRINCIPAL - SUBSCRIBER and the time for travel and stay related to the implementation of the particular order assigned by the PRINCIPAL - SUBSCRIBER.
(4) For the time spent, exceeding the agreed 20 hours per month, shall be made an additional payment of 90 EUR (ninety EUR) per hour. The additional payment shall be made together with the payment of the subscription for the next month.
V. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
V. PRICE AND WAY OF PAYMENT

 

Чл. 7.(1) За предоставените текущи правни услуги в съотвествие с предмета на договорената правна работа, в обем до 20 (двадесет) часа месечно, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ - АБОНАТ ще заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – КОНСУЛТАНТ месечно вънаграждение в размер на 1600 EUR (хиляда и шестстотин евро) без включен ДДС, платими авансово до 10 - то число на месеца за който се отнася по следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – КОНСУЛТАНТ : IBAN: ………………………, BIG: …………………, Банка .…………………………….;
(2) Абонаментът покрива 20 (двадесет) часа месечно изразходвано време. Абонаментът се дължи изцяло и в случаите, когато покриваното от него време не е напълно изразходвано. (3) В случай на възложена допълнително правна работа, надхвърляща уговорения в предходните алинеи обем от 20 часа месечно, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ - АБОНАТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – КОНСУЛТАНТ доплащане в размер на 90 EUR. (деветдесет евро) на час.
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ – КОНСУЛТАНТ е длъжен предварително да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ – АБОНАТ, че ще изпълнява допълнителна задача извън рамките на договорения абонамент. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ – КОНСУЛТАНТ е длъжен предварително да изпрати на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ – АБОНАТ предлаганият размер на доплащането за одобрение и съгласуване.
В случай, че страните не се договорят за размера на доплащането, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ – КОНСУЛТАНТ има право да се откаже от изпълнението на така възложените задачи. Заданията, които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ – КОНСУЛТАНТ е вече поел за изпълнение от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ – АБОНАТ, трябва да бъдат довършени и предадени на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ – АБОНАТ.
Нерешените случаи ще се решават по съдебен ред.
Доплащането се прави заедно с плащането на абонамента за следващия месец.
(4) Извън размера на уговореното с този договор възнаграждение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ - АБОНАТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – КОНСУЛТАНТ авансово заплащане на всички допълнителни присъщи разходи (такси, административни разходи, преводи и легализация, разходи за транспорт, нощувки и др. подобни), свързани с направената консултация или извършената работа, ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – КОНСУЛТАНТ предварително е информирал. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ – АБОНАТ за такива допълнителни разходи и същият ги е одобрил.

 

Art. 7.(1) For providing ongoing legal services in accordance with the subject of the contracted legal work in the amount of up to twenty (20) hours per month, the PRINCIPAL - SUBSCRIBER shall pay the CONTRACTOR - CONSULTANT monthly remuneration of 1,600 EUR (sixteen hundred euros) excluding VAT, payable in advance until the 10-th day of the month to which it relates to the following bank account of the CONTRACTOR - CONSULTANT: IBAN: ………………………….., BIG: ……………….., Bank …………………………..;
(2) The subscription covers twenty (20) hours spent time per month. The subscription payment is fully payable even in cases when the covered time (20 hours) is not fully spent.
(3) In case of additionally assigned legal work exceeding the contracted amount of 20 hours monthly, the PRINCIPAL - SUBSCRIBER must pay the CONTRACTOR - CONSULTANT additional payment in the amount of 90 EUR (ninety EUR) per hour.
The CONTRACTOR - CONSULTANT is obliged to inform in advance the PRINCIPAL - SUBSCRIBER that an additional task beyond the agreed subscription will be performed.
The CONTRACTOR - CONSULTANT is obliged to send to the PRINCIPAL - SUBSCRIBER the proposed amount of the additional payments for approval and coordination.
If the parties can not agree on the amount of the additional payment, the CONTRACTOR - CONSULTANT has the right to withdraw from the execution of such assigned tasks. The tasks that the CONTRACTOR - CONSULTANT has already taken for implementation for the PRINCIPAL - SUBSCRIBER must be completed and submitted to the PRINCIPAL- SUBSCRIBER.
Unresolved cases shall be resolved in court.
The additional payment shall be made together with the payment of the subscription for the next month.
(4) Apart from the amount of the agreed remuneration with this contract, the PRINCIPAL - SUBSCRIBER must pay the CONTRACTOR - CONSULTANT advance payment of any additional inherent costs (fees, administrative costs, translation and legalization, transport costs, accommodation and other similar costs) associated with the consultation process or work done, if the CONTRACTOR - CONSULTANT has previously informed the PRINCIPAL - SUBSCRIBER about such additional costs and the latter has approved them.

 

VI. ОТГОВОРНОСТ НА СТРАНИТЕ, САНКЦИИ, ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА.
VI. RESPONSIBILITY OF PARTIES, SANCTIONS, TERMINATION OF CONTRACT

 

Чл.8. За неизвършване на възложените правни услуги, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ – КОНСУЛТАНТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ - АБОНАТ неустойка в размер на 0,2 % от стойността на неизпълнението за всеки просрочен ден, но не повече от 10 % от стойността на неизпълнението. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ – КОНСУЛТАНТ трябва да изпрати предлаганата цена на всяка една писмена услуга със срок на изпълнение по-дълъг от 24 часа на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ – АБОНАТ не по-късно от 24 часа от крайния срок за изпълнение на заданието.
Чл.9. В случай на забава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ - АБОНАТ при заплащане на дължимото възнаграждение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ - АБОНАТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – КОНСУЛТАНТ неустойка в размер на 0,2 % за всеки просрочен ден, но не по – вече от 10 % от стойността на неразплатеното възнаграждение.
Чл.10. Неизправната страна дължи обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи, ако те превишават неустойките.
Чл.11. Вредите и пропуснатите ползи в случай, че не бъде постигнато съгласие за доброволното им уреждане се събират по съдебен ред.
Чл.12. Ако вредите претърпени от изправната страна са в по – голям размер от неустойката уговорена в чл. 8 и чл. 9, то същата има право да търси по съдебен ред обезщетение съответно на вредите в съответствие с общите правила на гражданското законодателство.
Чл.13. Договорът се прекратява:
(1). с изтичане на срока, за който е сключен; (2) по взаимно писмено съгласие на страните;
(3) В случай, че договорът бъде прекратен по искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ- АБОНАТ, същият не се освобождава от задължението си да заплати възнаграждението по чл. 7.(1) от настоящия договор до месеца на прекратяването.
(4) В случай, че договорът бъде прекратен по искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ- АБОНАТ поради непостигане споразумение между страните за цената на извършване на допълнителна/допълнителни задания, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – КОНСУЛТАНТ не се освобождава от задължението да изпълни/довърши поетите задания при вече договорените условия (цена).

 

Art.8. For non-performance of the assigned legal services, the CONTRACTOR - CONSULTANT must pay the PRINCIPAL - SUBSCRIBER a penalty of 0.2% of the value of non-performance for each day of delay, but not more than 10% of the value of non-performance.
The CONTRACTOR - CONSULTANT must submit to the PRINCIPAL - SUBSCRIBER a proposed price of each written service with a period of performance longer than 24 hours within 24 hours after the deadline for the assignment.
Art.9. In case of delay of the PRINCIPAL - SUBSCRIBER upon payment of outstanding remuneration, the PRINCIPAL - SUBSCRIBER must pay the CONTRACTOR - CONSULTANT a penalty of 0.2% per day of delay, but not more than 10% of the unpaid remuneration.
Art.10. The defaulting party owes compensation for damages and lost profits if they exceed the penalties.
Art.11. If agreement for voluntary resolution about the damages and lost profits is not achieved, they will be resolved in court.
Art.12. If damages sustained by the aggrieved party are in a larger amount of the penalty stipulated in Art. 8 and Art. 9, the aggrieved party has the right to seek compensation in court relevant to the damages in accordance with the general rules of civil law. Art.9. The contract is terminated:
(1). by the expiration of the term for which it is concluded;
(2) upon mutual written consent of the parties;
(3) If the contract is terminated at the request of the PRINCIPAL- SUBSCRIBER, he is not released from his obligation to pay the remuneration under Art. 7(1) of this contract to the month of termination.
(4) If the contract is terminated at the request of the PRINCIPAL - SUBSCRIBER due to lack agreement between the parties for the cost of performance of additional assignments, the CONTRACTOR - CONSULTANT shall not be released from the obligation to execute/complete assignments undertaken in the already agreed terms (price).

 

VII.КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ
VII. CONFIDENTIALITY

 

Чл. 14. Съдържанието нанастоящия Договор е конфиденциално.
Чл. 15. Страните са длъжни да използват документацията и информацията, получена в резултат на сътрудничеството си само за изпълнението на настоящия Договор, а също така и да спазват конфиденциалността на всички документи или всяка информация. Третите страни могат да получават документация или достъп към нея или информацията само дотолкова, доколкото това е необходимо за изпълнението на Договора. Това задължение действа и след изтичане срока на действие на настоящия Договор за срок от една година.
Чл. 16. Страните по настоящия Договор възлагат съответните задължения за конфиденциалността върху своя персонал или трети страни, въвлечени в изпълнението на Договора като консултанти и/или изпълнители.

 

Art. 14. The content of this contract is confidential.
Art. 15. The parties must use the documentation and information received as a result of their cooperation only for the implementation of this contract and also to maintain the confidentiality of any document or any information. Third parties may obtain documentation or access to it or the information only to the extent necessary for performance of the Contract. This obligation is in force after the expiry of the present Contract for a period of one year.
Art. 16. Parties to this Contract award the relevant confidentiality obligations on its staff or third parties involved in performance of the Contract as consultants and/or contractors.
VІII. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
VІII. GENERAL PROVISIONS

 

Чл. 17. За целите на настоящия договор, страните се договарят да разбират употребените думи и изрази по следния начин:
- “правни консултации” – даване на каквито и да било устни включително и по телефон и/или писмени становища, мнения, съвети, съображения, указания и др., свързани с действащото или отмененото законодателство в страната, независимо от съответния правен клон; изготвяне на договори, заявления, молби, разписки, пълномощни, както и всякакви други писмени актове и книжа, предоставяне на справки /устни или писмени/ относно нормативни или други актове на органите на държавната власт, държавно управление, местното самоуправление или на съдебната власт;
- “работа” или “услуга”, независимо от словосъчетанието в което е употребена: всяка дейност, включително и “правна консултация”, осъществена по искане или в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ - АБОНАТ, от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ- КОНСУЛТАНТ, независимо дали се заключава в предприемане на фактически действия или даване на съвети и оказване на съдействие;
- „Законодателство на Р България” означава Конституцията на Република България, международните договори, ратифицирани, обнародвани и влезли в сила, по които Република България е страна, актове на институциите на Европейския съюз с обвързваща сила, законните и подзаконовите нормативни актове, приети от компетентните институции в Република България;
- „ЗОП” означава Закон за обществените поръчки, обнародван в ДВ, бр. 28 от 2004г., с последващите му изменения и допълнения;
- „ЗЗД“ означава Закон за задълженията и договорите обнародван в ДВ, бр. 275 от 1950 г., с последващите му изменения и допълнения
- „Страни” означава колективно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ - АБОНАТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ- КОНСУЛТАНТ по този Договор;
Чл. 18. Документацията, която Страните притежават в рамките на тяхната дейност по изпълнение на настоящия Договор се съхранява грижливо при всяка едина от тях и при поискване веднага се предоставя на другата страна, респективно на упълномощени лица и органи при спазване условията/клаузите за конфиденциалност.
Чл. 19. Изменения и допълнения в настоящия договор може да се правят само с допълнително писмено споразумение (анекс), подписан от страните по договора.
Чл. 20. Страните по настоящия договор се договарят да решават възникналите проблеми по прилагането, действието и прекратяването му по взаимно съгласие/споразумение, а доколкото това не бъде постигнато, да отнасят спора пред съответния български граждански съд.
Чл. 21. Към настоящия Договор се прилагат разпоредбите на законодателството на Република България.
Чл. 22. Настоящият Договор е сключен с оглед професионалната квалификация на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - КОНСУЛТАНТ.
Чл. 23. При промяна на наименованието, правно-организационната форма, седалището, адреса на управление, органите на управление и представителство, вида и състава на колективния орган на управление на страните по настоящия договор, същите се задължават да уведомят другата страна за промяната в 7-дневен срок от вписването й в съответния регистър.
Чл. 24. Страните нямат право да прехвърлят изцяло или частично правата и задълженията си по Договора.
Чл. 25. Ако друго не е уточнено, дните в този Договор се считат за календарни.
Чл. 26. Сроковете по договора се броят по реда на Закона за задълженията и договорите.
Чл. 27. (1) Всички съобщения между страните във връзка с настоящия Договор следва да бъдат в писмена форма включително и чрез електронната поща. Съобщенията ще се получават на следните адреси:
1) за ВЪЗЛОЖИТЕЛ - АБОНАТ: ............................................................... лице за контакт: .....................................
2) за ИЗПЪЛНИТЕЛ- КОНСУЛТАНТ: София, …………………….email………………… лице за контакт: адвокат …………………
(2) При промяна на данните, посочени в предходната алинея, всяка от страните е длъжна писмено да уведоми другата в 3-дневен срок от настъпване на промяната.
Чл. 28. Нищожността на някоя клауза от Договора не води до нищожност на друга клауза или на Договора като цяло.
Чл. 29. Настоящият Договор влиза в сила от датата на подписването му от страните.

 

Art. 17. For the purposes of this Contract, the parties agree to understand the used words and phrases as follows:
- "legal consultation" - providing any verbal, including by telephone, and/or written statements, opinions, advice, considerations, directions, etc. related to the existing or repealed legislation in the country regardless of the relevant legal branch; preparation of contracts, applications, requests, receipts, letters of attorney as well as any other written instruments and papers, provision of information (verbal or written) concerning regulations or other acts of the state authorities, state government, local self-government or the judiciary;
- "work" or "service", regardless of the phrase in which it is used: any activity, including "legal consultation", carried out at the request of or in favour of the PRINCIPAL - SUBSCRIBER by the CONTRACTOR - CONSULTANT, regardless of whether it consists of taking actual steps or giving advice and assistance;
- "Legislation of Republic of Bulgaria" means the Constitution of the Republic of Bulgaria, the international treaties ratified, promulgated and entered into force to which the Republic Bulgaria is a party, acts of the institutions of the European Union with binding force, laws and the secondary legislation, accepted by the competent institutions of the Republic of Bulgaria;
- "PPA" means the Public Procurement Act, promulgated in State Gazette № 28 of 2004, subsequently amended and supplemented;
- "OCA" means Obligations and Contracts Act promulgated in State Gazette № 275 of 1950, subsequently amended and supplemented;
- "Parties" means the PRINCIPAL - SUBSCRIBER and the CONTRACTOR - CONSULTANT collectively under this contract;
Art. 18. Documentation that the parties hold within their activity within the implementation of this Contract shall be stored carefully by each one of them and, upon request, immediately provided to the other party, respectively, to the authorized persons and authorities in accordance with the confidentiality conditions/clauses.
Art. 19. Amendments and supplements to this contract could be made only with additional written agreement (Annex), signed by the parties.
Art. 20. The Parties to this contract agree to resolve problems occurred in the implementation, operation and termination by mutual consent/agreement and, if such is not achieved, to refer the dispute to the relevant Bulgarian civil court.
Art. 21. The provisions of the legislation of the Republic of Bulgaria should be applied to this Contract.
Art. 22. This Contract is concluded with regard to the professional qualifications of the CONTRACTOR - CONSULTANT.
Art. 23. When changing the name, legal and organizational form, registered office, registered address, the management and representation bodies, the type and composition of the collective management bodies of the parties to this contract, they shall notify the other Party for the change within 7 days after its entry in the relevant register.
Art. 24. The parties have no rights to transfer, fully or partially, their rights and obligations under the Contract.
Art. 25. Unless otherwise specified, the days in this Contract shall be considered as calendar days.
Art. 26. Terms of the Contract should be counted under the Obligations and Contracts Act.
Art. 27. (1) All communications between the parties relating to this Contract should be in writing, including by e-mail. Communications will be received at the following addresses:
1) For the PRINCIPAL - SUBSCRIBER: ............................................................... contact person: .....................................
2) for the CONTRACTOR - CONSULTANT: 1000 Sofia, …………………………….., ………………, email: …………………… contact person: lawyer ………………………
(2) In case of changing the data specified in the preceding subparagraph, each Party is obliged to notify the other one in writing within 3 days of the occurrence of the change.
Art. 28. The invalidity of any clause of the Contract shall not invalidate any other clause or the Contract as a whole.
Art. 29. This Contract shall enter into force on the date of signature by the parties.

 

 

Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра по един за всяка от страните на български и чешки език.
Език на кореспонденция ще бъде английски език, а в случай на изрично искане на някоя от страните чешки език.

 

This contract is drawn up and signed in two identical copies - one for each of the parties in Bulgarian and Czech languages.
The language of correspondence will be English, and in case of explicit request of any of the parties - Czech.
ЗА ВЪЗЛОЖТЕЛ - АБОНАТ: ………………………………
ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ - КОНСУЛТАНТ: ……………………………
/адв. /

 

For the PRINCIPAL - SUBSCRIBER: ………………………………
For the CONTRACTOR - CONSULTANT: ……………………………
/lawer /

 


Copyright ©2009 Kantora.eu
Изработка на сайта: тел. 0899/286730; info@obektiv.info