ГАРАНТИРАНО КАЧЕСТВО НА ДОБРИ ЦЕНИ
           

  ДОГОВОР АРЕНДЫ

 

ДОГОВОР ПРЕДОСТАВЯНЕ НА АДРЕС

 

 

ДОГОВОР ПРЕДОСТАВЯНЕ НА АДРЕС

Днес, ___/___/2014, между:

__________________, представлявано от _______________, гражданин на Република Гърция, роден на ____/____/__________, притежаващ гръцка лична карта № _______________, издадена на ___/_____/_____г. от полицейско управление _______, _________, наричано в настоящия договор ВЪЗЛОЖИТЕЛ,

и

____________, ЕИК_______________, управлявано и представлявано от _____________ - ИЗПЪЛНИТЕЛ

се сключи настоящия договор за следното:

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ следния пакет от услуги:

/1/ седалище и адрес на управление в РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ: гр. ______________ ПК _____, район _________, ул. _____________ № ____, и съответно представителство пред служители на държавната администрация на адреса на дружеството, както и своевременно приемане и подписване на документи съгласно изрични инструкции на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

/2/ адрес за кореспонденция в РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ: гр. ______________ ПК _____, район _________, ул. _____________ № ____, съответно получаване и съхранение и/или респективно препращане на кореспонденцията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съгласно инструкциите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да предоставя горепосочения пакет от услуги в следното работно време от 10:00 часа до 18:00 часа с изключение на почивни дни, национални празници и официално неработни дни.

3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ си запазва правото да променя условията на настоящия договор, в зависимост от спецификата на дейността на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Същото ще става с изрично писмено предизвестие.

4. Настоящият договор се сключва за неопределен период от време, като за начална дата се счита датата на сключване на този договор посочена по-горе.

ТАКСИ

5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ еднократно първоначална фиксирана такса от 0 /нула лева/ за пакета услуги, предоставяни по настоящия договор.

6. За пакета услуги, описани в раздел ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ месечна абонаментна такса от _____ /___________/ евро, платими до ______ число на всеки месец по следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

IBAN: _________________________

Bank Identifier Code (BIC): ______________ __________________________

Bank address: ______________________, Bulgaria

ПРАВА ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ НА СТРАНИТЕ

7. Права и задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

/1/ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да използва адресa на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ като адрес за кореспонденция на едно търговско дружество.

/2/ при подписване на настоящия договор да предостави следната база информация:

/2.1./ Email на физическо лице /лица/ представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

/2.2./ Телефонен номер на физическо лице /лица/ представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в случай на необходима спешна комуникация.

/2.3./ Адрес на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ във връзка препращане на писмена кореспонденция или лице /лица/ за контакт в случай, че пощата се съхранява в офиса на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

/3/ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща таксите по настоящия договор в съответния размер и срок.

8. Права и задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

/1/ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпълнява точно и своевременно инструкциите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ във връзка изпълнение на настоящия договор.

/2/ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ информира своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за получените съобщения, покани и всяка друга информация, получена и предназначена за него еднодневен срок от получаване.

/3/ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ използва предоставената информация само за целите на този договор;

/4/ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не предоставя на трети лица сведенията, представляващи търговска тайна за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и станали му известни, във връзка с изпълнението на този договор, без неговото изрично съгласие;

/5/ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпълнява възложената работа, предмет на този договор, като стриктно спазва законовите разпоредби, регламентиращи тази дейност;

/6/ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съхранява цялата търговска и друга кореспонденция и документация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за срока на договора, ако не бъде договорено друго.

ОТГОВОРНОСТ

9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носи отговорност, в следните случаи:

/1/ В случай, че при нарушения на програмното или техническото осигуряване на други оператори в Интернет или на телекомуникационните връзки в и/или извън страната, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не може да ползва частично или напълно възможностите на предоставения пакет услуги, което би довело до загуби, пропуснати ползи и други щети за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и трети лица.

/2/ При претенции от трети лица срещу ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, свързани с ползването на пакета услуги.

/3/ За разпространение от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на съобщения, с нецензурни или обидни текстове и/или изображения, на религиозна, верска или политическа основа.

/4/ За неточно, неправилно или ненавременно заявена информация от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

/5/ За щетите, причинени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на трети лица.

КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

10. Страните по настоящия договор приемат, че в процеса на работа ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ще получава конфиденциална информация и документи, респ. ще има достъп до такива информация или документи.

11. Под конфиденциална информация и документи по смисъла на предходния член се разбира всяка информация и документи, както и части от тях, независимо дали информацията е съобщена устно или писмено, без ограничения, в т.ч., но не само: спесификации, всякакви материали и информация свързани със дейността на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, условия и клаузи на сключени договори, условия на продажби, технологии за търговско предлагане и т.н.. Конфиденциална по смисъла на настоящето споразумение е и всяка информация и документация, която без да е предоставяна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е станала негово достояние по време, при или по повод изпълнение на задълженията му по настоящия договор, която касае дейността на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, отношенията му с други партньори, клиенти и всякакви други условия и информация узнаването, на които от трети лица може да доведе до уронване на доброто име и престижа на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и/или накърняване на интересите му.

12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да не разгласява по какъвто и да е начин конфиденциална информация по смисъла предходните членове от настоящия договор, станала негово достояние, в това число но не единствено: информация за служителите и клиентите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; договори на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, данни от оферти на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,всякаква друга информация разгласяването, на която може да доведе до неблагоприятни за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ последици.

13. Сроковете и условията по този Договор, както и всяка информация, предоставена от едната страна на другата по условията на договора, са конфиденциални за страните и не трябва, нито изцяло, нито от части, да се разкрива на лица, както и да се публикува без предварително писмено съгласие на страните при условие, че тази клауза не предотвратява разкрития изисквани от закона.

ФАКТУРИРАНЕ

14. Фактурирането на таксите по пакета от услуги предоставен на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ще се извършва ежемесечно.

15. Заплащането на таксите се извършва по банков път, в посочената от Изпълнителя банкова сметка.

16. Банковите такси, свързани с плащането на фактурите, се поемат от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

РАЗВАЛЯНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

17. Настоящия договор може да бъде прекратен по всяко време от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с едномесечно писмено предизвестие.

18. Настоящия договор може да бъде прекратен по всяко време от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с двумесечно писмено предизвестие.

19. Настоящият договор се счита развален без да е необходимо предупреждение, ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ забави плащането на една месечна вноска за срок по-дълъг от 14 /четиринадесет дни/ календарни дни.

20. При прекратяване на настоящия договор, независимо от причината за прекратяване, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ губи правото си да използва предоставения от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ адрес като свой адрес на управление.

/1/ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да промени адреса си на управление в срок един календарен месец от датата на прекратяване на настоящия договор.

ПРИЛОЖИМ ЗАКОН

20. Настоящият договор се подчинява на законите на Република България. Всички спорове, възникнали по повод на настоящия договор, както и от евентуални допълнителни споразумения, които могат да бъдат сключени от страните по настоящия договор, ще бъдат отнасяни към Арбитражния съд на Българската търговско-промишлена палата.

КОРЕСПОНДЕНЦИЯ

21. Кореспонденцията между Страните във връзка с настоящия договор се извършва в писмена форма, от надлежно овластени представители на страните и се доставя по един от следните начини:

1. лично или

2. по факс или email

3. чрез препоръчана поща /куриерска служба/

/1/ За дата на получаване на съобщението се смята:

1. при лично предаване на съобщението - датата на предаването, при условие, че има документ за потвърждение.

2. при изпращане по поща/куриер - датата, посочена на обратната/куриерската разписка.

3. при изпращане по факс - датата на приемането.

/2/ Страната, която е променила свои координати, посочени в предходната алинея, е длъжна да уведоми писмено другата страна в срок от 3 /три/ работни дни, считано от промяната. В противен случай ще бъде считано, че страната е била редовно уведомена, ако другата страна е изпратила документи на стария адрес на страната.

Настоящият договор се сключи в 2 /два/ еднообразни екземпляра по 1 /един/ за всяка една от страните.

 

 

 

 

 

 

 

REGISTERED OFFICE AGREEMENT

Today, ______/____/2014, by and between: _____________, represented by ____________, citizen of Republic of Greece, born on __/___/____, holder of a Greek ID card № ____________, issued on ___/___/____ by the police office _____, _____, Referred to hereinafter as ASSIGNOR,

and

_________, UIC ________, represented by ______________ - ASSIGNEE the parties hereto agreed the following:

SUBJECT OF THE AGREEMENT

1. АSSIGNEE shall be obliged to grant the ASSIGNOR the following service package:

/1/ the following registered address in Republic of Bulgaria: __________ ______, _____________district, ___ _______ str. and proper representation to members of the public administration at the address of the company and the timely adoption and signing of documents under the explicit instructions of the ASSIGNOR.

/2/ the following postal address in the city of __________ ______, _____________district, ___ _______ str. and the respective receival and safe-keeping and/or respective forwarding of ASSIGNOR’s correspondence under his own instructions.

2. ASSIGNEE shall accept to grant the aforementioned service package within the following working hours from 10.00 am to 6.00 pm, except during non-working days, national holidays and official non-working days.

3. ASSIGNEE shall reserve his right to change clauses of the present agreement according to ASSIGNOR’s specific activity. This will be possible by explicit written notice.

4. Present agreement is concluded for undefined period of time, having as initial date the date of concluding the present agreement mentioned above.

FEES

5. ASSIGNOR shall pay the ASSIGNEE a single, initial fixed fee of EUR 0 /zero EUR/ for service package, granted under present agreement.

6. For service package described in SUBJECT OF AGREEMENT section, ASSIGNOR shall pay a monthly subscription fee of EUR ____ (_____), payable up to ____ day of every month to the following bank account of the ASSIGNEE:

IBAN: ______________________

Bank Identifier Code (BIC): ______________ _________________

Bank address: __________________________

RIGHTS AND OBLIGATIONS OF THE PARTIES

7. Rights and obligations of ASSIGNOR:

/1/ Assignor shall have the right to use ASSIGNEE’s addresses as a postal address of one commercial entities.

/2/ upon signing the present agreement he shall be obliged to submit the following information:

/2.1./ Email of the physical entity/s/ representatives of ASSIGNOR, fluent in English.

/2.2./ Telephone of the physical entity/s/ representatives of ASSIGNOR, fluent in English, in case of urgent communication.

/2.3./ ASSIGNOR’s address for forwarding the written correspondence or contact person/s/ if mail is stored in ASSIGNEE’s office.

/3/ ASSIGNOR shall pay fees under present contract in the amount and period agreed. 8. Rights and obligations of ASSIGNEE:

/1/ ASSIGNEE shall ensure the exact and timely execution of ASSIGNOR’s instructions under present agreement.

/2/ ASSIGNEE shall inform ASSIGNOR in due time of messages and invitations received, and every other information received and intended for him, within one day of its receival.

/3/ ASSIGNEE shall use the information received solely for the purpose of this agreement;

/4/ ASSIGNEE will not disclose to third parties information that is confidential to ASSIGNOR and that has been exchanged in connection with execution of present agreement, without his explicit consent;

/5/ ASSIGNEE shall execute the assigned subject of this agreement, by strictly observing the legal regulations regulating the former activity;

/6/ ASSIGNEE shall store all the commercial and other correspondence and documents of ASSIGNOR for the due period of the agreement, if not otherwise negotiated.

LIABILITY

9. ASSIGNEE shall not be liable for, in the following cases:

/1/ due to violations of the program and technical servicing of other Internet operators or Telecommunication networks in and/or outside the country, ASSIGNOR cannot use partly or fully the possibilities of the provided service package and that shall lead to losses, benefit loss, or other losses for the ASSIGNOR and third parties.

/2/ upon third party claims against ASSIGNOR, connected to the service package use.

/3/ If ASSIGNOR distributes uncensored messages, or offensive texts and/or religious or political images.

/4/ For inaccurate or untimely information given by ASSIGNOR.

/5/ For losses caused by ASSIGNOR to third parties.

CONFIDENTIALITY

10. Parties under present agreement agree that in the work process ASSIGNEE shall receive confidential information and documents, respectively shall have access to such information or documents.

11. Confidential information and documents mentioned in former article, shall mean every information and documents, as well as parts of them, irrespective if information is announced by word of mouth or in written, without limitations, including, but not restricted to: specifications, all materials and information connected to the ASSIGNOR’s activity, conditions and clauses of agreements concluded, sale conditions, commercial offer technologies etc. Confidential under the sense of the present agreement shall be every information and documents which without being given to ASSIGNEE, have become his knowledge, or that upon or due to execution of his obligations under present agreement, affects ASSIGNOR’s activity, his relations with other partners, clients or different conditions and information if known by third party would result in harming ASSIGNOR’s reputation and/ or hurting his interests.

12. ASSIGNOR shall be obliged to keep the confidential information to himself, under the sense of the previous clauses of the present agreement, that has become known to him, including, but not limited to: information on employees and clients of ASSIGNOR; ASSIGNOR’s agreements, ASSIGNOR’s offers data, every other information the disclosure of which can lead to unfavorable consequences for ASSIGNOR.

13. Terms and conditions under present agreement, as well as every information provided by one party to the other under the conditions of the agreement are confidential for the parties and shall not, neither fully, nor partially, be disclosed to other parties, or published without the explicit written approval of the parties, provided this clause does not prevent disclosures required by law.

INVOICING

14. Invoicing of ASSIGNOR’s service package fees shall be done monthly.

15. Payment is done by bank transfer, in the bank account provided by ASSIGNEE.

16. Bank fees, under the invoices paid, are covered by ASSIGNOR.

BREAK AND DISCONTINUАTION OF AGREEMENT

17. Present agreement can be discontinued by the ASSIGNOR with one month’s written notice.

18. Present agreement can be discontinued by the ASSIGNEE with two month’s written notice.

19. Present agreement shall be considered discontinued without a notice provided ASSIGNOR delays payment of one monthly installment for a period longer than 14 /fourteen/ calendar days.

20. Upon discontinuation of present agreement, irrespective of reason, ASSIGNOR shall lose the right to use the address given by ASSIGNEE as his registered address.

/1/ ASSIGNOR shall be obliged to change his registered address within one calendar month of the date of discontinuation of present agreement.

APPLICABLE LAW

20. Present agreement is subject to laws of Republic of Bulgaria. All disputes arisen regarding present agreement, as well as eventual additional agreements concluded by the parties under present agreement, shall be subject of Arbitrary Court of Bulgarian Chamber of Commerce and Industry.

CORRESPONDENCE

21. Correspondence between parties in connection with present agreement is in written and done by authorized representatives of the parties and is delivered in the following manner:

1. personally or

2. by fax or email

3. by certified mail / courier service

/ /1/ The date of receiving the message shall be considered:

1.upon personal delivery of message - the date of its delivering, provided there is a document confirming it.

2.upon sending it by mail/ courier – the date written in the return receipt/ courier receipt.

3.upon sending it by fax – the date of the receival.

/2/ The party that changed its contacts, mentioned in the previous article, shall be obliged to inform in written the other party within 3 / three/ working days of the change. If not it shall be considered that it was duly informed provided the other party used the old address to send a document.

The present agreement was prepared in 2 /two/ identical copies, 1/ one/ for each party.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ / On behalf of ASSIGNOR

_________________________ / ____________________________

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ / On behalf of ASSIGNEE

____________________ / ___________________

 


Copyright ©2009 Kantora.eu
Изработка на сайта: тел. 0899/286730; info@obektiv.info