ГАРАНТИРАНО КАЧЕСТВО НА ДОБРИ ЦЕНИ
           

  ДОГОВОР АРЕНДЫ

 

ДОГОВОР АРЕНДЫ

 

ДОГОВОР ЗА НАЕМ
ДОГОВОР АРЕНДЫ
   
Днес, .............г., в гр.Пловдив между:
Сегодня, .........................г., в г.Пловдиве
.................. EООД с управител
ООО ................, в лице Управляющего
............................................,
ЕГН: .........................................,
лична карта ......................................, издадена на ..................г. от МВР Пловдив в качеството си на управител и представляващ
................................ EООД
с ЕИК .................... и седалище и адрес на управление гр. Пловдив 4002 район р-н Централен ул.ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ No 2, ет. 3, ап. 5 тел.: ................... Електронна поща: ..........................
.....................................,
ЕГН (личный код): ..................,
личная карта ...................................., выдана ...................г. МВД по Пловдиву, в  качестве    управляющего и представителя  ООО ............................... ,
ЕИК (единый идентификационный код)  .................., адрес регистрации и правления г. Пловдив 4002, район  Централен ул. „ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ” д. 2, эт. 3, кв. 5 тел.: ................... Электронная почта: ..........................

 

 

наричан по-долу в настоящия договор НАЕМАТЕЛ, от една страна и от друга в дальнейшем в настоящем договоре „АРЕНДАТОР” с одной стороны и с другой стороны
   
2. ……………… ООД 2. ООО „…………………….”
със седалище и адрес на управление - гр. Пловдив, бул. Дунав № …………., БУЛСТАТ 1……………., Инд.№ ДДС BG……………… представляван от ………..  в качеството си на управител на …………………. ООД наричан по-долу в настоящия договор НАЕМОДАТЕЛ адрес регистрации и правления -  г. Пловдивб-р. „Дунав”д……………, БУЛСТАТ ………………, инд. № ДДС (НДС) BG……………..  в лице представителя ……………….  в качестве управляющего ООО „……………………..” в дальнейшем в настоящем договоре „АРЕНДОДАТЕЛЬ”, 
се сключи настоящия договор за наем.
заключили настоящий договор аренды.
Страните се споразумяха за следното:
Стороны договорились о следующем:
I. Общи условия по договора
I. Общие условия договора
1. 1) Наемодателят предоставя на Наемателя за временно и възмездно ползванe, своя собствен недвижим имот, , а именно: място за работа, представляващо бюро, в офис №5 ет3 Любен Каравелов №1 Пловдив , 4002, целия от 10 м2 / десет / квадратни метра, срещу което Наемателят се задължава да заплаща наемната цена по реда и условията, указани в настоящия договор. 1.1) Арендодатель сдает, а Арендатор берет в срочное возмездное пользование недвижимое имущество, являющееся собственностью арендодателя, а именно: рабочее место, представляющее собой письменный стол в офисе № 5, эт. 3, ул. Любен Каравелов д.1, г. Пловдив, 4002, вся площадь которого составляет 10 (десять) кв. м. Арендатор со своей стороны обязуется оплачивать арендную плату в порядке и на условиях настоящего договора.
2) Неразделна част от настоящия договор съставлява протоколът за предаването на наетия имот, подписан между страните. 2) Подписанный сторонами протокол передачи арендованного имущества является неотъемлемой частью настоящего договора.
3) Наетия имот ще се използва от Наемателя за офис на фирма 3) Арендатор обязуется использовать данное помещение только по назначению, а именно для офиса фирмы.
   
1. 2. Наемодателят предоставя на Наемателя имота срещу наемна цена в размер на 90 /деветдесет/ лева годишно 1. 2. Годовая арендная плата составляет 90 (девяносто) левов.
3. 1) Наемните вноски ще се изплащат авансово до 5 /пет/ дни от сключване на договора. 3. 1) Арендная плата оплачивается авансом в течение 5 (пять) дней с момента заключения договора.
2) Плащането се извършва в брой.
2) Оплата производится наличными.
3) Наемодателят дава документ за получената наемна вноска.
3) Арендодатель выдает документ, подтверждающий получение арендной платы.
4. 1) Настоящият договор се сключва за срок от 1 /една/ година, считано от
4. 1) Настоящий договор заключается сроком на 1 (один) год, считая с
2) След изтичането на наемния срок по предходната алинея договорът може да бъде продължен само след изричното му писмено преподписване от страните..
2) По истечению срока аренды по предыдущей статье договор может быть продлен только после надлежащего подписания сторонами.
II. Права и задължения на Наемодателя
II. Права и обязанности Арендодателя
5. 1) Наемодателят е длъжен да предостави имота, предмет на настоящия договор, във вид и състояние, които отговарят на ползването, за които е нает. 5. 1) Арендодатель обязуется предоставить имущество, являющееся предметом настоящего договора, в виде и состоянии, отвечающие нуждам арендатора, для которых он арендовал имущество.
2) Той е длъжен да уведоми Наемателя за скритите недостатъци на имота, особено за тези, които са опасни за неговото здраве или за здравето на лицата които го ползват. 2) Арендатор обязуется сообщить арендодателю о скрытых недостатках имущества, особенно о таких, которые представляют опасность для его здоровья или для здоровья лиц, которые им пользуются.
6.  Наемодателят е длъжен да поддържа имота в състояние, което отговаря на предназначението му, поемайки разноските за всички повреди, които не са причинени виновно от Наемателя или от лица от неговото домакинство и са извън кръга на повредите и похабяването на имота, свързани с обикновеното ползване. Като и да заплаща всички данъци и такси, произтичащи от правото му на собственост върху имота. 6.  Арендодатель обязан поддерживать имущество в состоянии, отвечающее его предназначению, беря на себя расходы за все повреждения, возникшие не по вине Арендатора или не по вине лиц его семьи или хозяйства и которые не являются повреждениями, возникшие вследствие обычного обветшания во время пользования. Арендодатель оплачивает все налоги и сборы, связанные с правом собственности.
7. 1) Наемодателят има право да получава в уговорените срокове наемната цена. 7. 1) Арендодатель имеет право получать в  указанные сроки арендную плату.
2) Той има право след изтичането срока на договора да получи владението върху имота във вида, в който го е предал, като се вземе предвид нормалното изхабяване. 2) Арендодатель вправе получить по истечению срока аренды свое имущество в состоянии, в котором он его передал, учитывая нормальное обветшание.
3) Наемодателят има право да прекрати настоящият догов по всяко време без предизвестие и без да дължи каквото и да е обезщетение на Наемателя.
3) Арендодатель имеет право прекратить настоящий договор в любое время без предварительного уведомления и без оплаты арендодателю какой бы то ни было компенсации.  
4) Наемодателят има право да отдава същото работно място и на трети лица и по условия, които определя сам.
4) Арендодатель имеет право сдавать это же рабочее место и третьим лицам на условиях по своему усмотрению.
III. Права и задължения на Наемателя
III. Права и обязанности арендатора
8. 1) Наемателят е длъжен да изплаща наемната цена в уговорения размер и по указания с договора ред.
8. 1) Арендатор обязывается оплачивать арендную плату в договоренном размере и в установленном в договоре порядке.
2) Той е длъжен да заплаща всички разходи, свързани с обикновеното ползване на имота (такси за електро- и топлоенергия, вода, телефон и др.), както и разходите за обикновени текущи ремонти и поправки на повреди, които са следствие на обикновеното употребление на имота. 2) Арендатор обязывается оплачивать все расходы, связанные с нормальным пользованием имущества: расходы на электричество, теплоэнергию, воду, телефон и т.д., а также и расходы на все обычные текущие ремонты и починки повреждений, являющиеся следствием обычного пользования имуществом.
3) Наемателят е длъжен да предупреждава Наемодателя за посегателствата върху наетата имота от страна на трети лица, в момента в който се установи. 3) Арендатор обязуется предупреждать арендодателя о посягательствах на арендованное имущество со стороны третьих лиц в момент обнаружения
4) Наемателят е длъжен да върне наетия имот след изтичане на наемния срок. 4) Арендатор обязан вернуть арендованное имущество по истечению срока аренды.
5) Наемателят няма право да преотдава имота. 5) Арендатор не имеет права пересдавать имущество. 
6) Наемателят няма право на достъп до имота без присъствието на Наемодателя. В случай, че достъп бъде отказан, то Наемателя неможе да има каквито и да са претенции към Наемодателя. 6) Арендатор не имеет право доступа без присутствия арендодателя. В случае если доступ будет отказан, то арендатор не имеет права предъявлять никаких претензий арендодателю.
   
9. 1) Наемателят има право да използва имота за предназначението, за което го е наел с грижата на добър стопанин, като го поддържа в добро състояние, спазва установения ред в сградата, правилата за техническа безопасност и експлоатация, санитарно – хигиенни, противопожарни и други изисквания
9. 1) Арендатор имеет право пользоваться имуществом по предназначению с заботой добросовестного арендатора, и обязуется содержать его в хорошем состоянии, соблюдать установленные в здании порядки, правила технической безопасности и эксплуатации, санитарно-гигиенические, противопожарные и другие требования.
2) Той не може да преотдава имота, обект на настоящия договор, под каквато и да е форма.
2) Арендатор обязуется не сдавать рабочее место, являющееся объектом настоящего договора, в субаренду в любой форме.
3) Извършването на реконструкции, преустройства и подобрения на наетия имот могат да се извършват само със съгласието на Наемодателя, изразено в писмена форма, в противен случай са за сметка на Наемателя.
3) Арендатор обязуется не производить реконструкций, перепланировок и улучшений в помещении без письменного согласия арендодателя. В противном случае, они будут за счет арендатора.
IV. Неустойки, обезщетения
IV. Неустойки, компенсации
10. При забава от страна на Наемателя на плащането на наемната цена той дължи неустойка в размер на…0.01…. % /…нула цяло нула един процент…/ от дължимата сума за всеки просрочен ден. 10. В случае задержки оплаты арендной платы, арендатор обязуется оплатить неустойку в размере 0,01 (ноль целых ноль один процента) % от суммы задолженности за каждый день просрочки.
ІV. Изменения, прекратяване ІV. Изменения, прекращение
11. 1) Настоящият договор може да бъде изменен или допълнен само по взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма, представляващо неразделна част от договора. 11. 1) Настоящий договор может быть изменен или дополнен только по взаимному согласию сторон, выраженному в письменной форме.
12. 1) Настоящият договор се прекратява при: 12. 1) Настоящий договор прекращается:
- изтичане на срока; - по истечению срока;
- по взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма; - по взаимному согласию сторон, выраженному в письменной форме;
- със тримесечно писмено предизвестие от една от страните;
- по уведомлению, предъявленному за три месяца до даты прекращения;
- при виновно неизпълнение на договора от една от страните, с едноседмично писмено предизвестие;
- при несоблюдении обязательств по договору одной из сторон в одностороннем порядке, по письменному уведомлению, предъявленному за неделю;
- при забава плащането на  наемни вноски от Наемателя с повече от един месец.
- при задержке оплаты арендной платы со стороны арендатора более, чем на месяц;
-  Наемодателят има право да прекрати настоящият догов по всяко време без предизвестие и без да дължи каквото и да е обезщетение на Наемателя.
- Арендодатель имеет право прекратить настоящий договор в любое время без предварительного уведомления и без выплат каких-либо компенсаций арендатору.
 

 

V. Общи разпоредби V. Общие положения
14. 1) За неуредените в договора въпроси се прилагат разпоредбите на общото гражданско законодателство на Република България. 14. 1) Для непредусмотренных в настоящем договоре вопросов применяются распоряжения общего гражданского  законодательства Республики Болгарии.
   
Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра. Настоящий договор составлен и подписан в двух идентичных экземплярах.    
   

 

 
НАЕМОДАТЕЛ: .....................    

          

НАЕМАТЕЛ: ................................
АРЕНДОДАТЕЛЬ: ...........................                

 

АРЕНДАТОР: ................................
   

 

 


Copyright ©2009 Kantora.eu
Изработка на сайта: тел. 0899/286730; info@obektiv.info